PDF Print E-mail
Studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo skierowane są do osób posiadających świadectwo dojrzałości bez wcześniejszego przygotowania zawodowego. Studia trwają nie krócej niż 7 semestrów. Liczba godzin zajęć i praktyk nie powinna być mniejsza niż 4815. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180.

 

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się w zakładach opieki zdrowotnej oraz placówkach nauczania i wychowania i obejmują kształcenie i doskonalenie umiejętności niezbędnych od uzyskania kwalifikacji zawodowych. Studia kończą się egzaminem dyplomowym który powinien składać się z części teoretycznej , w tym obrony pracy licencjackiej i części praktycznej. Studenci otrzymują tytuł licencjata pielęgniarstwa.

Absolwent kierunku pielęgniarstwo na poziomie licencjackim powinien dzięki studiom opanować wiedzę i umiejętności, niezbędne do realizacji profesjonalnej opieki pielęgniarskiej w stosunku do jednostki, rodziny, grupy społecznej i społeczeństwa w zdrowiu, chorobie i niepełnosprawności. Szczególnie powinien być przygotowany do zapewnienia podopiecznym profesjonalnej pomocy i wspierania ich w zachowaniu i umacnianiu zdrowia, prowadzenia edukacji zdrowotnej i poradnictwa oraz szeroko rozumianej promocji zdrowia; prowadzenia profilaktyki chorób i urazów, rozpoznawania zagrożeń i problemów zdrowotnych podopiecznych, udzielania pomocy w powracaniu do zdrowia; udzielania świadczeń pielęgnacyjnych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych w określonym zakresie, sprawowania indywidualnej ciągłej i holistycznej opieki pielęgniarskiej, zapewnienia wsparcia psychicznego, emocjonalnego i społecznego, zapewnienia pomocy podopiecznym w akceptacji i przystosowaniu się do ograniczeń, wynikających z chorób przewlekłych i niepełnosprawności; podejmowania działań na rzecz rozwoju zawodu, zgodnie z oczekiwaniami podopiecznych i rozwojem nauki.

Absolwent po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki może być zatrudniony w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej w tym w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, w placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach służby medycyny, zakładach pielęgnacyjno - opiekuńczych i opiekuńczo - leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno - hospicyjnej, jednostkach systemu ratownictwa medycznego, sanatoriach, a także w zakładach nauczania i wychowania, w wyższych szkołach i ośrodkach naukowo badawczych.

 Sylwetka absolwenta 

Absolwent powinien być przygotowany do samodzielnego pełnienia roli zawodowej. Rolę pielęgniarki wyznaczają funkcje, w ramach których absolwent powinien być przygotowany do :

 • rozpoznawanie potrzeb jednostki, grupy lub zbiorowości oraz określenie zasobów niezbędnych i dostępnych do ich zaspokojenia,

 • planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej, z uwzględnieniem metody procesu pielęgnowania i priorytetów opieki

 • wykonywanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • pomoc jednostce, rodzinie w osiąganiu zdrowia i niezależności w chorobie lub niepełnosprawności przez zapewnienie udziału we wszystkich formach opieki i samoopieki

 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej

 • współprace z profesjonalistami dla zapewnienia całościowej opieki jednostce i rodzinie

 • organizowanie i podtrzymywanie bezpiecznego środowiska opieki i pracy

 • dokumentowanie wszystkich etapów procesu pielęgnowania i wykorzystywanie tych informacji do oceny świadczonej opieki

2.Promocji i edukacji zdrowotnej przez:

 • ocenę indywidualnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do zachowania i przywracania zdrowia

 • wspieranie jednostki, rodziny i grupy społecznej w prowadzeniu zdrowego stylu życia

 • uczenie jednostki, rodziny i grupy społecznej zachowania i przywracania zdrowia

 • uczestniczenie w zdrowotnych kampaniach edukacyjnych

3.Działania w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej przez:

 • współpracę z jednostką, rodziną i innymi uczestnikami zespołu w planowaniu i realizowaniu usług zdrowotnych

 • współpracę z innymi uczestnikami zespołu na rzecz zachowania bezpiecznego środowiska opieki i pracy zespołowej

 • komunikowanie się z pacjentem , jego rodziną oraz innymi uczestnikami zespołu.

4.Rozwoju praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia, i badań naukowych przez:

 • stosowanie w praktyce aktualnej wiedzy z zakresu nauk medycznych, społecznych, teorii pielęgniarstwa, regulacji prawnych zawodu i opieki zdrowotnej

 • wdrażanie uznanych wyników badań naukowych do opieki pielęgniarskiej,

 • uczestniczenie w badaniach naukowych w celu poszerzenia wiedzy pielęgniarskiej.

 

Набір для вивчення

 
 

 

 

   Biuro Karier na Facebooku

 

 

 

 Certyfikat Eurorenoma

 
Nasz spot reklamowy (MP3)
 
Galerie

 

Pielęgniarka promotorem zdrowia - od teorii do praktyki


 

 

Inauguracja Roku Akademickiego


 

Kursy z zakresu opieki geriatrycznej


Galerie

Czepkowanie 2012

Pracownie

Rada Wydziału Pielęgniarstwa

Wręczenie dyplomów


 
Projekt Unijny
 
Projekt Unijny
 
Dojazd - Mapa