PDF Drukuj Email

Informacja na temat projektu "Wyższe studia zawodowe dla pielęgniarek z województwa świętokrzyskiego" Projekt jest realizowany z Działania 2.1 Rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek z województwa świętokrzyskiego poprzez udział w wyższych studiach zawodowych tzw. pomostowych na Wydziale Pielęgniarstwa. Studia pomostowe skierowane są do pielęgniarek i pielęgniarzy aktywnych zawodowo. Szkoleniami zostanie objętych 200 osób.

Projekt "Wyższe studia zawodowe dla pielęgniarek z województwa świętokrzyskiego" jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach jako instytucją wdrażającą Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie

 STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE ( tzw. POMOSTOWE )

Głównym celem kształcenia pielęgniarek jest podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji zawodowych oraz uzyskanie tytułu licencjata pielęgniarstwa. Studia te przyczyniają się także do zwiększenia motywacji do dalszego podnoszenia poziomu kompetencji zawodowych przez pielęgniarki. Uzyskany dyplom jest automatycznie uznawany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Ta forma kształcenia skierowana jest do pracujących w swoim zawodzie kandydatów, którzy zainteresowani są podjęciem studiów w trybie niestacjonarnym.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2010 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej sporządzono nowy plan nauczania na kierunku pielęgniarstwo PWSZ w Nysie dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych ( dwusemestralny), który będzie obowiązywał od roku akademickiego 2010/2011).

Od roku akademickiego 2010/2011 kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo - studia pomostowe niestacjonarne realizowane będzie na:

Tok AB - dwa semestry (1150 godzin) -dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych
Tok C - trzy semestry (2410 godz.) - dla absolwentów dwuletnich medycznych szkół zawodowych,
Tok D - dwa semestry (1984 godz.) - dla absolwentów 2,5-letnich medycznych szkół zawodowych,

Student może ubiegać się o zaliczenie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych przewidzianych w programie nauczania na podstawie potwierdzonego przez przełożonego doświadczenia w szczególności długości stażu pracy oraz zakresu wykonywanych czynności a także na podstawie ukończenia kursów kwalifikacyjnych lub specjalizacji.


 SYLWETKA ABSOLWENTA PIELĘGNIARSKICH STUDIÓW LICENCJACKICH UZUPEŁNIAJĄCYCH( tzw. POMOSTOWYCH)

Absolwent powinien być przygotowany do samodzielnego pełnienia zadań w ramach funkcji pielęgniarskich obejmujących:

1. Świadczenie opieki zdrowotnej oraz zarządzanie nią poprzez :

 

 • Ocenę stanu zdrowia pacjenta i rozpoznanie czynników zagrażających zdrowiu,

 • Rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych pacjentów w podstawowej specjalistycznej opiece zdrowotnej oraz określenie zasobów niezbędnych do ich zaspokojenia,

 • Organizowanie i nadzorowanie opieki pielęgniarskiej z uwzględnieniem aktualnej wiedzy , przyjętych teorii i koncepcji pielęgniarstwa,

 • Wykonywanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • Ocenę wydolności psychofizycznej chorego i jego rodziny w zakresie samoopieki,

 • Organizacje czasu wolnego osobom zdrowym lub chorym w instytucjach opieki zdrowotnej , oświatowych i społecznych,

 • Dokumentowanie procesu pielęgnowania i wykorzystywanie informacji do oceny świadczonej opieki,

 • Przestrzeganie zasad etyki zawodowej , uznanych norm kulturowych i praw człowieka.

 • prowadzenie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia,

 • nauczanie promocji zdrowia w instytucjach oświatowych,

 • Uczenie chorego życia z chorobą i niepełnosprawnością,

 • Organizowanie i uczestniczenie w zdrowotnych kampaniach edukacyjnych w środowisku lokalnym i krajowym,

 • Ocenę programów edukacyjnych i skuteczności działań edukacyjnych.  

2. Działanie w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej w zakresie:

 • współpracy z uczestnikami zespołu w opiece nad człowiekiem zdrowym lub chorym,

 • prowadzenie edukacji zdrowotnej w zespołach interdyscyplinarnych , w tym szkoła pacjentów z astmą oskrzelową, padaczką, cukrzycą, stomią,

 • organizowanie bezpiecznego środowiska opieki i pracy zespołowej,

 • współpraca z uczestnikami zespołu w zakresie doskonalenia jakości opieki.

3. Rozwój praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia i badań naukowych obejmujących :

 • wdrażanie do praktyki pielęgniarskiej wiedzy potwierdzonej naukowo,

 • poprawę jakości opieki pielęgniarskiej przez wdrażanie nowych metod, technik opieki oraz rozwiązań organizacyjnych,

 • wyznaczanie obszarów do podejmowania badań naukowych i podejmowanie badań naukowych,

 • podejmowanie działań związanych z rozwojem zawodowym własnym i innych pielęgniarek,

 • organizowanie i uczestniczenie w kształceniu przed - i podyplomowym pielęgniarek.

Absolwenci są przygotowani do pracy: w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno hospicyjnej, domach opieki społecznej.

 

Набір для вивчення

 
 

 

 

   Biuro Karier na Facebooku

 

 

 

 Certyfikat Eurorenoma

 
Nasz spot reklamowy (MP3)
 
Galerie

 

Pielęgniarka promotorem zdrowia - od teorii do praktyki


 

 

Inauguracja Roku Akademickiego


 

Kursy z zakresu opieki geriatrycznej


Galerie

Czepkowanie 2012

Pracownie

Rada Wydziału Pielęgniarstwa

Wręczenie dyplomów


 
Projekt Unijny
 
Projekt Unijny
 
Dojazd - Mapa