10 LAT UCZELNI

10 lat Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych

w Pińczowie

 

 

Odrobina historii

 

Dziesięć lat w funkcjonowaniu każdej instytucji na konkurencyjnym rynku to bez wątpienia sukces. A do takich rynków zaliczamy szkolnictwo wyższe w Polsce po 1991 r., kiedy weszła

w życie ustawa o systemie oświaty, która dawała możliwość zakładania placówek niepublicznych. Do 2009 roku w Polsce powstało 300 wyższych uczelni niepublicznych.

Jedną z nich była Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych w Pińczowie, wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod pozycją 165 decyzją Ministra Edukacji Narodowej

i Sportu z 30 listopada 2004 r. Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia studiów wyższych pierwszego stopnia na trzech kierunkach: pielęgniarstwo, dietetyka, ochrona środowiska.Działalność dydaktyczną uczelnia rozpoczęła 1 marca 2005 roku oferując studia na kierunku pielęgniarstwo. Naukę w murach naszej uczelni podjęło 279 studentów, w tym: 21 na studiach dziennych, 88 na studiach zaocznych, 170 na studiach uzupełniających, tzw. pomostowych.

 

Kolejne lata wytężonej pracy zaowocowały wzrostem liczby studentów, a wysiłek nauczycieli akademickich oraz stałe doposażanie w pomoce dydaktyczne Pracowni Umiejętności Pielęgniarskich spowodowały, iż nasi absolwenci są cenionymi pracownikami wielu zakładów opieki zdrowotnej w Polsce i zagranicą. Do 2014 roku mury uczelni opuściło 1538 absolwentów.

Fundusze Europejskie

 

Od Początku funkcjonowania uczelnia aktywnie pozyskiwała środki z Funduszy Unii Europejskiej. Już w 2005 roku realizowaliśmy projekt z funduszy przedakcesyjnych – Programu PHARE 2000 na prowadzenie dwu- semestralnych studiów pomostowych. W ramach projektu tytuł licencjata uzyskało 66- pracujących pielęgniarek.

 

W latach 2006 – 2008 uczelnia realizowała projekty finansowane z funduszy Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w których Instytucją Wdrażającą był Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach:

 

Turystyka wiejska szansą rozwoju województwa świętokrzyskiego,

wartość projektu – 458 130,40 zł.

 

Wyższe studia zawodowe dla pielęgniarek z województwa świętokrzyskiego, wartość projektu – 768 549,15 zł.

 

W kolejnych latach uczelnia aktywnie zaangażowała się, jako wykonawca, w uczestnictwo w Projekcie Systemowym:

Kształcenie Pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu II, Działania 2.3 Poddziałania 2.3.2)

Beneficjentem systemowym projektu jest Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia. Uczelnia począwszy od 2008 roku sześciokrotnie realizowała projekt.

Łączna wartość projektów to 3 154 550 zł.

Od października br. w murach uczelni studia rozpoczęli uczestnicy ostatniej edycji tego projektu ( siódmej w historii uczelni).

 

Uczelnia realizowała także kursy w ramach projektu systemowego Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej także współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego:

Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie opieki geriatrycznej

Kurs doskonalący dla opiekunów medycznych w zakresie opieki geriatrycznej

Wykres wartość projektów ….

Konferencje, wydawnictwo uczelniane

W Wyższej Szkole Umiejętności Zawodowych dużą wagę przywiązujemy do pozalekcyjnych form zdobywania wiedzy. Służą temu m.in. konferencje oraz wydawnictwo uczelniane. odbyły się następujące konferencje naukowo – dydaktyczne:

  • Profilaktyka zdrowia dzieci i młodzieży

  • Pielęgniarka promotorem zdrowia – od teorii do praktyki

  • Doświadczenia, wyzwania i perspektywy zawodu pielęgniarki
    i położnej

  • Znaczenie profilaktyki i promocji zdrowia we współczesnej medycynie

  • Problemy edukacyjne i organizacyjne zawodu pielęgniarki i położnej
    Kształcenie i doskonalenie zawodowe pielęgniarek w świetle wymogów Unii Europejskiej - Międzynarodowa konferencja naukowo – szkoleniowa

 

Nakładem wydawnictwa uczelnianego ukazują się Zeszyty Naukowe, Gazeta Uczelniana ePIN, książki o tematyce medycznej, społecznej i gospodarczej. W latach 2013-2014 ukazały się:

© 2020 BY WSUZ

Rekrutacja: tel. 41 357 67 50

tel. kom. 734 805 261

Materiały umieszczone w tej witrynie podlegają ochronie wynikającej z przepisów prawa autorskiego. Materiały można kopiować, oraz sporządzać ich wydruk wyłącznie dla użytku prywatnego, dla celów niekomercyjnych. W przypadku skopiowania tych materiałów w części lub całości należy podać źródło pochodzenia oraz nazwiska autorów.