OPIEKUNOWIE ROKU

Prawa obowiązki opiekuna roku (grupy) w Wyższej Szkole Umiejętności Zawodowych z siedzibą w Pińczowie

 

 

 1. Opiekuna roku powołuje Dziekan na wniosek Kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek studiów, po zasięgnięciu opinii wydziałowego organu samorządu studenckiego. Dziekan może odwołać opiekuna roku na wniosek wydziałowego organu samorządu studenckiego już po pierwszym semestrze studiów.

 2. Na dwóch ostatnich latach studiów Dziekan może powołać opiekunów grup studenckich. Grupa studencką jest grupa licencjacka, a opiekunem studentów nauczyciel akademicki prowadzący seminarium licencjackie. W przypadku kilku grup licencjackich na danym roku studiów funkcję koordynatora działalności dydaktycznej pełni nauczyciel akademicki, który prowadził najliczniejszą grupę licencjacką.

 3. Opiekun roku (grupy) ma prawo do reprezentowania interesów studentów danego roku (grupy studenckiej) wobec władz Uczelni wszystkich szczebli, a w szczególności do:

a) wyrażania opinii i formułowania wniosków w sprawach dotyczących:

-Organizacji procesu dydaktycznego,

-Świadczeń socjalnych,

-Form i stopnia zaspakajania potrzeb kulturalnych,

-Sposobów i rodzajów stosowania wyróżnień i kar.

b) uczestniczenia w komisyjnych zaliczeniach i egzaminach z głosem doradczym,

c) uczestniczenia w pracach zespołów programujących i opiniujących działalność dydaktyczna i organizacyjna Uczelni, wydziału oraz jednostek prowadzących kierunek studiów.

4. Do obowiązków opiekuna roku (grupy) należy w szczególności:

 • akceptowanie przedmiotów opcyjnych wybieranych przez studenta,

 • wyrażanie zgody na zmianę prze studenta grupy studenckiej,

 • przekazywanie studentom podstawowych informacji o organizacji studiów praz przepisów obowiązujących w Uczelni,

 • organizowanie procesu adaptacyjnego studentów w społeczności studenckiej oraz do wymagań Uczelni i środowiska lokalnego,

 • inicjowanie i organizacja wyborów starosty roku oraz wskazanie studentom możliwości kontaktu z opiekunem (adres mailowy, dyżury itp.),

 • wdrażanie studentów do samodzielnego opanowania wiedzy poprzez kształtowanie umiejętności organizowania pracy własnej oraz pomoc w uzyskiwaniu niezbędnych pomocy naukowych,

 • diagnozowanie potrzeb społecznych i materialnych studentów,

 • służenie rada i pomocą studentom we wszystkich sprawach związanych z odbywaniem studiów oraz w rozwiązywaniu ich bieżących problemów, trudności osobistych,

 • inspirowanie, koordynowanie i organizowanie aktywności społecznej studentów na rzecz Uczelni i środowiska oraz współdziałanie w tym zakresie z organami samorządu studenckiego, organizacjami studenckimi działającymi w Uczelni.

5. Opiekun roku (grupy) ściśle współdziała z Dziekanem, Kierownikiem jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek studiów oraz z organami  samorządu studenckiego, przede wszystkim ze starostą grupy, w sprawach związanych z procesem kształcenia i sprawach socjalno-bytowych studentów.

6. Opiekun roku (grupy) uczestniczy wraz z rokiem (grupą) w uroczystościach
organizowanych przez Uczelnię, wydział i kierunek studiów.

7. Opiekun roku (grupy) sprawuje piecze nad studentami studiującymi tokiem
indywidualnym wyznaczając im plan i program studiów indywidualnych

© 2020 BY WSUZ

Rekrutacja: tel. 41 357 67 50

tel. kom. 734 805 261

Materiały umieszczone w tej witrynie podlegają ochronie wynikającej z przepisów prawa autorskiego. Materiały można kopiować, oraz sporządzać ich wydruk wyłącznie dla użytku prywatnego, dla celów niekomercyjnych. W przypadku skopiowania tych materiałów w części lub całości należy podać źródło pochodzenia oraz nazwiska autorów.