STYPENDIA

Pomoc materialna dla studentów

w roku akademickim 2019/2020

 

Student może ubiegać się o przyznanie następujących świadczeń:

  • stypendium socjalnego;

  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;

  • stypendium Rektora dla najlepszych studentów;

  • zapomogi

  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia (na mocy odrębnych przepisów).

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

 

  • do 21 października przy ubieganiu się o pomoc materialną na semestr zimowy

  • do 20 marca przy ubieganiu się o pomoc materialną na semestr letni.

 

Stypendium socjalne

 

- ma prawo otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, któremu codzienny dojazd
z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie może otrzymywać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.

Podstawę naliczania stypendium socjalnego, tzn. wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta za rok podatkowy 2018, uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2019/2020 ustalono w kwocie do 1051,70 zł. Stypendium socjalne nie może być przyznane studentowi, gdy dochód na jedną osobę w jego rodzinie jest wyższy od maksymalnej podstawy (1051,70 zł).
Od 1.10.2014 r. student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta, a także będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne, bez względu na wiek w przypadku, gdy:

 

  • nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców

i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia co najmniej jedną z następujących przesłanek:

a) ukończył 26 rok życia;

b) pozostaje w związku małżeńskim;

c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

lub

  • jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym;

b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym;

c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej\

w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawyz dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził to w złożonym oświadczeniu.

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

 

- może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Stypendium przyznawane jest na wniosek studenta bez względu na osiągane przez jego rodzinę dochody. Do wniosku należy dołączyć kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu)

lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem.

 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

 

- może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen 

lub/i posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe

we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

 

Zapomoga

 

- może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Student może otrzymać zapomogę

dwa razy w roku akademickim. Z tytułu tego samego zdarzenia student może otrzymać tylko jedną zapomogę.

 

 

Informacje dotyczące m.in. wykazu dokumentów, zasad obliczania dochodu, ustalania składu rodziny studenta, definicja samodzielności finansowej studenta
i dochodu przy samodzielności finansowej, definicja utraty i uzyskania dochodu oraz inne informacje znajdują się poniżej w załącznikach:

Regulamin ustalania pomocy materialnej dla studentów

Dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodów przez studenta i jego rodzinę

Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta

Zalacznik nr 1 - Wniosek o stypendium socjalne

Załącznik nr 2 - Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu

podatkiem dochodowym

Załącznik nr 3 - Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym

Załącznik nr 4 - Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego

Załącznik nr 5 - Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym

Załącznik nr 6 - Oświadczenie do celów stypendialnych w sprawie sytuacji materialnej studenta i jego rodziny

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne

Załącznik nr 8 - Oświadczenie studenta ubiegającego sie o przyznanie stypendium na semestr letni

Załącznik nr 9 - Zgłoszenie zmian mających wpływ na prawo do stypendium socjalnego

w semestrze zimowym-letnim

Załącznik nr 10 - O niepobieraniu świadcz. w innej uczelni (obowiązkowy)

Załącznik nr 11 - Forma wypłaty stypendium (obowiązkowy)

Załącznik nr 12 - Wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Załącznik nr 13 - Wniosek o stypendium dla niepełnosprawnych

Załącznik nr 14 - Wniosek o zapomogę

Załącznik nr 15 - Arkusz kalkulacyjny wspomagający obliczanie dochodu na osobę w rodzinie studenta

© 2020 BY WSUZ

Rekrutacja: tel. 41 357 67 50

tel. kom. 662 539 749

Materiały umieszczone w tej witrynie podlegają ochronie wynikającej z przepisów prawa autorskiego. Materiały można kopiować, oraz sporządzać ich wydruk wyłącznie dla użytku prywatnego, dla celów niekomercyjnych. W przypadku skopiowania tych materiałów w części lub całości należy podać źródło pochodzenia oraz nazwiska autorów.