SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent powinien być przygotowany do samodzielnego pełnienia roli zawodowej. Rolę pielęgniarki wyznaczają funkcje, w ramach których absolwent powinien być przygotowany do:

 

1. Świadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzania nią przez:

 • rozpoznawanie potrzeb jednostki, grupy lub zbiorowości oraz określenie zasobów niezbędnych i dostępnych do ich zaspokojenia,

 • planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej, z uwzględnieniem metody procesu pielęgnowania i priorytetów opieki

 • wykonywanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych

i rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • pomoc jednostce, rodzinie w osiąganiu zdrowia i niezależności w chorobie lub niepełnosprawności przez zapewnienie udziału we wszystkich formach opieki i samoopieki

 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej

 • współprace z profesjonalistami dla zapewnienia całościowej opieki jednostce i rodzinie

 • organizowanie i podtrzymywanie bezpiecznego środowiska opieki i pracy

 • dokumentowanie wszystkich etapów procesu pielęgnowania

i wykorzystywanie tych informacji do oceny świadczonej opieki

 

2. Promocji i edukacji zdrowotnej przez:

 • ocenę indywidualnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do zachowania

i przywracania zdrowia

 • wspieranie jednostki, rodziny i grupy społecznej w prowadzeniu zdrowego stylu życia

 • uczenie jednostki, rodziny i grupy społecznej zachowania i przywracania zdrowia

 • uczestniczenie w zdrowotnych kampaniach edukacyjnych

 

3. Działania w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej przez:

 • współpracę z jednostką, rodziną i innymi uczestnikami zespołu w planowaniu i realizowaniu usług zdrowotnych

 • współpracę z innymi uczestnikami zespołu na rzecz zachowania bezpiecznego środowiska opieki i pracy zespołowej

 • komunikowanie się z pacjentem , jego rodziną oraz innymi uczestnikami zespołu.

 

4. Rozwoju praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia,

     i badań naukowych przez:

 • stosowanie w praktyce aktualnej wiedzy z zakresu nauk medycznych, społecznych, teorii pielęgniarstwa, regulacji prawnych zawodu i opieki zdrowotnej

 • wdrażanie uznanych wyników badań naukowych do opieki pielęgniarskiej,

 • uczestniczenie w badaniach naukowych w celu poszerzenia wiedzy pielęgniarskiej.

 

 

 

© 2020 BY WSUZ

Rekrutacja: tel. 41 357 67 50

tel. kom. 734 805 261

Materiały umieszczone w tej witrynie podlegają ochronie wynikającej z przepisów prawa autorskiego. Materiały można kopiować, oraz sporządzać ich wydruk wyłącznie dla użytku prywatnego, dla celów niekomercyjnych. W przypadku skopiowania tych materiałów w części lub całości należy podać źródło pochodzenia oraz nazwiska autorów.