Zasady systemu ETCS

Studia stacjonarne na kierunku pielęgniarstwo są realizowane w formie zjazdów w  weekendy obejmujące piątek, sobotę i niedzielę. Forma zjazdów weekendowych umożliwia osobom pracującym podjęcie studiów na kierunku pielęgniarstwo. Jednocześnie czas trwania studiów został wydłużony do 7 semestrów celem umożliwienia realizacji wszystkich treści programowych. Obciążenie godzinowe

oraz nakład pracy studenta mierzony systemem ECTS jest porównywalne

w każdym semestrze.

Zasady systemu punktowego na kierunku pielęgniarstwo są następujące:

 1. wartość punktową przypisuje się przedmiotowi na podstawie oszacowania nakładu pracy studenta, potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia,

 2. punkty są przyznawane dopiero po zdaniu egzaminu lub uzyskania zaliczenia potwierdzającego osiągnięcie założonych efektów kształcenia,

 3. jeden punkt ECTS odpowiada ok. 25 – 30 godzin pracy studenta, przy czym liczba ta obejmuje zarówno czas poświęcony za zajęcia zorganizowane przez Uczelnię, jak i pracę indywidualną, którą student musi poświęcić do osiągnięcia założonych efektów kształcenia w ramach danego przedmiotu.

 

Liczba punktów przyporządkowanych przedmiotom jest liczbą całkowitą.

ECTS są przypisane efektom kształcenia uzyskiwanym w wyniku realizacji zajęć teoretycznych, zajęć praktycznych, seminarium dyplomowego

i praktyk zawodowych przewidzianych planem i programem studiów,

w tym:

 1. nauki podstawowe – 18 ECTS

 2. nauki społeczne z językiem angielskim – 18 ECTS

 3. nauki w zakresie podstawowej opieki pielęgniarskiej – 27 ECTS

 4. nauki w zakresie opieki specjalistycznej – 36 ECTS

 5. zajęcia praktyczne – 55 ECTS

 6. praktyka zawodowa – 30 ECTS

 7. seminarium dyplomowe - 6 ECTS

 8. egzamin dyplomowy – 5 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student uzyskuje w ramach zajęć, do których odnoszą się efekty kształcenia na kierunku pielęgniarstwo

na studiach pierwszego stopnia to 214 ECTS. Student otrzymuje nie mniej niż 30 punktów ECTS

za zaliczenie semestru i nie mniej niż 60 punktów ECTS

za zaliczenie roku.

 

© 2020 BY WSUZ

Rekrutacja: tel. 41 357 67 50

tel. kom. 734 805 261

Materiały umieszczone w tej witrynie podlegają ochronie wynikającej z przepisów prawa autorskiego. Materiały można kopiować, oraz sporządzać ich wydruk wyłącznie dla użytku prywatnego, dla celów niekomercyjnych. W przypadku skopiowania tych materiałów w części lub całości należy podać źródło pochodzenia oraz nazwiska autorów.