Regulamin Obrad Rady Wydziału Pielęgniarstwa Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych w Pińczowie

§1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady i tryb pracy Rady Wydziału Pielęgniarstwa WSUZ w Pińczowie z uwzględnieniem odpowiednich przepisów ustawy z 27 lipca 2005 r. (Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutu Uczelni).

 2. Skład i kompetencje Rady Wydziału określają: prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statut Uczelni.

 3. Komisje Wydziałowe działają według przyjętych przez nie odrębnych regulaminów zatwierdzonych przez Radę Wydziału.

 4. Udział członków Rady Wydziału w jego obradach jest uprawnieniem i powinnością. Każdą nieobecność należy pisemnie usprawiedliwić.

 5. Obsługę administracyjną Rady Wydziału wykonują pracownicy Dziekanatu.

 

§2

Posiedzenia Rady Wydziału i tryb ich zwoływania

 1. Rada Wydziału obraduje na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych.

 2. Posiedzenia zwyczajne odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu z wyjątkiem wakacji. Posiedzenia zwyczajne, przygotowywane są i zwoływane przez Dziekana. Posiedzenia nadzwyczajne zwoływane doraźnie – w razie zaistnienia szczególnej potrzeby, z inicjatywy Dziekana lub na pisemny wniosek co najmniej 1/5 członków Rady Wydziału. Wniosek powinien być złożony Dziekanowi nie później niż siedem dni przed proponowanym terminem posiedzenia.

  Przedmiotem obrad nadzwyczajnych posiedzeń Rady Wydziału może być wyłącznie treść wniosku oraz sprawy szczególnej potrzeby.

 

§3

Przygotowywanie posiedzeń Rady Wydziału

 1. Projekt porządku obrad przygotowuje Dziekan. Powinien on obejmować:

  1. sprawy bieżące wynikające z kalendarza działań Rady Wydziału i Dziekana,

  2. sprawy wniesione na poprzednich posiedzeniach Rady Wydziału do rozpatrzenia na posiedzeniach kolejnych,

  3. sprawy zgłoszone Dziekanowi pisemnie przez członków Rady Wydziału, przewodniczących Komisji Wydziałowych,

 2. Wnioski o umieszczenie w porządku obrad powinny być:

  1. należycie przygotowane przez wnioskodawcę pod względem merytorycznym i formalnym,

  2. złożone w Dziekanacie w formie pisemnej łącznie z projektem uchwały Rady Wydziału i poparte odpowiednią dokumentacją nie później niż 10 dni przed terminem posiedzenia.
   Dokumenty te podlegają rejestracji w Dziekanacie.

 3. Do poszczególnych punktów projektu porządku obrad mogą być przygotowane materiały pomocnicze, które łącznie z projektem porządku obrad przesyłane są do członków Rady Wydziału pocztą elektroniczną lub udostępniane do wglądu
  w Dziekanacie ( na 7 dni przed posiedzeniem Rady Wydziału ). Informacja
  o materiałach pomocniczych powinna znaleźć się w projekcie porządku obrad .

 

§4

Przebieg posiedzeń Rady Wydziału

 1. Obradom Rady Wydziału przewodniczy Dziekan lub wyznaczony przez Dziekana Prodziekan.

 2. Przewodniczący Rady Wydziału stwierdza każdorazowo quorum wymagane dla ważności posiedzenia Rady Wydziału. Do ważności obrad wymagana jest obecność co najmniej polowy statutowego składu osobowego Rady Wydziału. – Członkowie Rady Wydziału dokumentują swoją obecność na posiedzeniu przez podpisanie listy obecności.

 3. Po stwierdzeniu quorum Rada Wydziału w głosowaniu jawnym przyjmuje porządek obrad posiedzenia.

 4. Rada Wydziału w głosowaniu jawnym może uzupełnić porządek obrad, zmienić kolejność omawiania spraw lub podjąć decyzję o skreśleniu niektórych punktów
  z proponowanego porządku.

 5. Prawo zgłaszania spraw do porządku obrad przysługuje Dziekanowi oraz wszystkim członkom Rady Wydziału. Członkowie Rady Wydziału mogą też zgłosić Dziekanowi wnioski o wprowadzenie spraw do porządku obrad najbliższego posiedzenia.

 6. Dziekan, lub upoważniony przez Dziekana przewodniczący Komisji Wydziałowej lub członek Rady Wydziału referuje sprawy zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, po czym Dziekan zarządza dyskusję. Dziekan może zarządzić dyskusję po zreferowaniu kilku punktów łącznie, jeśli dotyczą one jednego problemu.

 7. W trakcie dyskusji Dziekan udziela głosu członkom Rady Wydziału w kolejności zgłaszania się. W uzasadnionych przypadkach Dziekan może udzielić głosu poza kolejnością przedstawicielom władz lub zaproszonym gościom. Dziekan ma prawo zwracania uwagi dyskutantowi lub referentowi, który odbiega od tematu lub wyraźnie przedłuża swoje wystąpienie. W sprawach formalnych Dziekan udziela głosu poza kolejnością.

 8. Każdy członek Rady Wydziału ma prawo występować z interpelacjami w sprawie funkcjonowania Wydziału, które składa do Dziekana co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia Rady Wydziału.

 9. Po wyczerpaniu spraw z zatwierdzonego porządku obrad Dziekan zarządza zamknięcie posiedzenia.

 

§5

Podejmowanie uchwał

 1. Rada Wydziału podejmuje uchwały w sprawach należących do jej kompetencji, określonych w prawie o szkolnictwie wyższym oraz Statucie Uczelni.
  W pozostałych sprawach Rada Wydziału wyraża opinie, zajmuje stanowiska, formułuje wnioski.

 2. Uchwały podejmowane przez Radę zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, ż wyjątkiem spraw osobowych lub dokonania wyborów w których wymagana jest więcej niż połowa ważnie oddanych głosów opowiadających się za podjęciem uchwały.

 

§6

Głosowanie

 1. W celu przeprowadzenia głosowania Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, wybiera ze swego składu komisję skrutacyjną, której zadaniem jest ustalenie wyników głosowania. Komisja nie może być mniejsza niż 3-osobowa.
  Komisja wybiera ze swego składu przewodniczącego.
  Powołana Komisja działa tylko w czasie posiedzenia podczas którego została wybrana i może przedstawiać wyniki jednego lub kilku głosowań.

 2. Głosowanie może być jawne lub tajne.

 3. W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały:

  1. w sprawach osobowych i w sprawach dokonywania wyborów, na wniosek członków Rady Wydziału, jeśli opowie się za tym co najmniej 1/5 obecnych na posiedzeniu Rady Wydziału.

 4. Karty do głosowania tajnego obligatoryjnie zawierają trzy możliwości:

  1. tak

  2. nie

  3. wstrzymuję się

 5. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Komisji, Dziekan lub Przewodniczący posiedzenia.

 

§7

Dokumentowanie posiedzeń Rady Wydziału

 1. Przebieg każdego posiedzenia Rady Wydziału jest rejestrowany i protokołowany. Protokół powinien być zwięzłym zapisem przebiegu obrad Rady Wydziału.

 2. Protokół posiedzenia Rady Wydziału zawiera:

  1. porządek obrad,

  2. merytoryczny przebieg dyskusji,

  3. podjęte uchwały wraz z wynikami poszczególnych głosowań,

  4. opinie, wnioski i stanowiska Rady Wydziału.
   Ponadto do protokołu dołączane są:

   • lista obecności,

   • materiały pomocnicze, o których mowa w § 3 ust. 3 niniejszego regulaminu,

   • wszelkie inne materiały będące przedmiotem obrad,

   • protokoły komisji skrutacyjnej i karty głosowań tajnych.

 3. Osoby zabierające głos w trakcie posiedzeń Rady Wydziału mogą złożyć do protokółu tekst swojego wystąpienia na piśmie.

 4. Protokół z posiedzenia Rady Wydziału podpisują pracownicy Dziekanatu, sporządzający ten protokół. Na najbliższym posiedzeniu Rady Wydziału protokół zatwierdzany jest w głosowaniu jawnym.

 5. Protokóły z posiedzenia Rady Wydziału i wyniki obrad Rady Wydziału są jawne dla wszystkich członków społeczności akademickiej.

 6. Protokóły z posiedzeń Rady Wydziału podlegają przepisom ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. nr 38.poz. 173 z p. z.). Karty głosowań tajnych przechowywane są do zatwierdzenia protokołu danego posiedzenia Rady Wydziału.

 

§8

Dziekan ma prawo zaprosić na posiedzenie Rady Wydziału ekspertów oraz nauczycieli akademickich pracujących na umowę o dzieło.

 

 

§9

Niniejszy Regulamin Obrad Rady Wydziału wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2007 roku.