Uchwała nr 6/21 z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie regulaminu wyborów do Senatu. (pobierz)

 

Uchwała nr 5/21 z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie regulaminu obrad Senatu. (pobierz)

 

Uchwała nr 4/21 z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie programu studiów 6-semestralnych. (pobierz)

 

Uchwała nr 3/21 z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu. (pobierz, wzór dyplomu, wzór dyplomu odpis, wzór dyplomu odpis do akt)

 

Uchwała nr 2/21 z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie rekrutacji 2022-2023. (pobierz)

 

Uchwała nr 1/21 z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z działalności Uczelni. (pobierz)

 

Uchwała nr 1/18 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie uaktualnienia składu Senatu.

 

Uchwała nr 2/18 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany sylabusów oraz planu studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku pielęgniarstwo o profilu praktycznym.

 

Uchwała nr 3/18 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany standardów dyplomowej pracy licencjackiej Wydziału Pielęgniarstwa w Wyższej Szkole Umiejętności Zawodowych w Pińczowie.

 

Uchwała nr 4/18 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie rezygnacji z kształcenia na odległość.

 

Uchwała nr 5/18 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie aktualizacji programów kształcenia oraz planów studiów dla toku PJ 17/18 studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

 

Uchwała nr 6/18 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie aktualizacji programów kształcenia oraz planów studiów dla toku PW 16/17 studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

 

Uchwała nr 7/18 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie aktualizacji programów kształcenia oraz planów studiów dla toku PJ 16/17 studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

 

Uchwała nr 8/18 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie aktualizacji programów kształcenia oraz planów studiów dla toku PW 15/16 studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

 

Uchwała nr 9/18 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie aktualizacji programów kształcenia oraz planów studiów dla toku PJ 15/16 studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

 

Uchwała nr 10/18 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie aktualizacji programów kształcenia oraz planów studiów dla toku PW 14/1645 studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

 

Uchwała nr 11/18 z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2017.

 

Uchwała nr 12/18 z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rektora z działalności Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych w Pińczowie za rok 2017.

Uchwała nr 13/18 z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia pierwszego stopnia w Wyższej Szkole Umiejętności Zawodowych w Pińczowie w roku akademickim 2019/2020.

 

Uchwała nr 14/18 z dnia 12 maja 2018 roku w sprawie utworzenia Zakładu medycznych nauk społecznych w Wyższej Szkole Umiejętności Zawodowych z siedzibą w Pińczowie. (pobierz)

 

Zarządzenie nr 20/17 z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie ustaleń dotyczących przyznawania stypendiów z Funduszu Pomocy Materialnej w roku akademickim 2017/2018 semestr zimowy.

 

Zarządzenie nr 21/17 z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie aktualizacji składu Odwoławczej Komisji Stypendialnej w Wyższej Szkole Umiejętności Zawodowych w Pińczowie.

 

Zarządzenie nr 22/17 z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie aktualizacji zarządzenia Rektora WSUZ nr 16/2017 z dnia 16 października 2017 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2017/2018.

 

Zarządzenie nr 23/17 z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie wynagrodzenia opiekunów zajęć praktycznych w 2018 roku.

 

Zarządzenie nr 1/18 z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie aktualizacji składu Odwoławczej Komisji Stypendialnej w Wyższej Szkole Umiejętności Zawodowych w Pińczowie.

 

Zarządzenie nr 2/18 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu zajęć praktycznych w Wyższej Szkole Umiejętności Zawodowych.

 

Zarządzenie nr 3/18 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu praktyk zawodowych w Wyższej Szkole Umiejętności Zawodowych w Pińczowie.

 

Zarządzenie nr 4/18 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie ustanowienia stanowiska Opiekuna Kształcenia Praktycznego.

 

Zarządzenie nr 5/18 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania w Wyższej Szkole Umiejętności

 

Zawodowych w Pińczowie z pisemnymi pracami etapowymi potwierdzającymi osiągnięcie przez studenta efektów kształcenia w ramach konkretnego przedmiotu.

 

Zarządzenie nr 6/18 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie liczebności grup ćwiczeniowych, wykładowych, seminaryjnych, praktyk zawodowych i zajęć praktycznych.

 

Zarządzenie nr 7/18 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany w harmonogramie zjazdów dla studentów w Wyższej Szkole Umiejętności Zawodowych w Pińczowie.

 

Zarządzenie nr 8/18 z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie honorowania ocen uzyskanych przez studentów innych uczelni.

 

Zarządzenie nr 9/18 z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie ustaleń dotyczących przyznawania stypendiów z Funduszu Pomocy Materialnej w roku akademickim 2017/2018 semestr letni.

 

Zarządzenie nr 10/18 z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019.

 

Zarządzenie nr 11/18 z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji.

 

Zarządzenie nr 12/18 z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie powołania Administratora Systemów Informatycznych.