Ogólna charakterystyka kierunku

Studia na tym kierunku przygotowują do wykonywania zawodu pielęgniarki. Absolwent/ka jest przygotowany/a do sprawowania całościowej

i zindywidualizowanej opieki pielęgniarskiej nad osobami zdrowymi, chorymi, niepełnosprawnymi i umierającymi, a w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych: pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia.

 

Absolwent/ka uzyskuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa.

 

Absolwent po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki / pielęgniarza może być zatrudniony w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w: szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach służb medycyny, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno – hospicyjnej.

 

Organizacja, przebieg i plan studiów

 

Nauki podstawowe – Anatomia, Fizjologia, Patologia, Genetyka, Biochemia

i biofizyka, Mikrobiologia i parazytologia, Farmakologia, Radiologia.

Nauki społeczne i humanistyczne– Psychologia, Socjologia, Pedagogika, Prawo medyczne, Zdrowie publiczne, Język angielski.

Nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarstwa – Podstawy pielęgniarstwa, Etyka zawodu pielęgniarki, Promocja zdrowia, Podstawowa opieka zdrowotna, Dietetyka, Organizacja pracy pielęgniarskiej,  Badania fizykalne, Zakażenia szpitalne, System informacji w ochronie zdrowia, zajęcia fakultatywne
do wyboru: Język migowy, Współpraca w zespołach opieki zdrowotnej;

Nauki w zakresie opieki specjalistycznej: Choroby wewnętrzne
i pielęgniarstwo internistyczne, Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, Położnictwo, ginekologia
i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, Anestezjologia i pielęgniarstwo anestezjologiczne, Pielęgniarstwo opieki długoterminowej, Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, Opieka paliatywna, Podstawy rehabilitacji, Podstawy ratownictwa medycznego, Badania naukowe w pielęgniarstwie, Seminarium dyplomowe;

W ramach kształcenia realizowane są obowiązkowe zajęcia z Wychowania fizycznego w wymiarze 60 godz.

Program Kształcenia

Studia I Stopnia

Praktyki Zawodowe