Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w Wyższej Szkole Umiejętności Zawodowych w Pińczowie - szansą na rozwój

Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych z siedzibą w Pińczowie, zaprasza kadrę uczelni oraz studentów kierunku pielęgniarstwo do udziału w projekcie p.n. „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w Wyższej Szkole Umiejętności Zawodowych w Pińczowie – szansą na rozwój” Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Umiejętności Zawodowych w Pińczowie poprzez opracowanie i wdrożenie Programu Rozwoju Uczelni (PRU) w którym zawrze realizowanie elementów obowiązkowych, i utworzy Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych (MCSM). Projekt obejmuje swoim zakresem modyfikację programu kształcenia poprzez integrację nowych metod symulacyjnych z realizowanymi na kierunku pielęgniarstwo zajęciami tj. ćwiczeniami, częścią godzin zajęć praktycznych oraz nowymi metodami na salach wysokiej i niskiej wierności Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.  Zakres prac obejmuje  zadania  projektowe oraz zakup sprzętu  medycznego,  aparatury  audio-video  i  mebli  niezbędnych  do funkcjonowania nowoczesnego centrum symulacji medycznej. Integralną  częścią realizacji projektu będą szkolenia i warsztaty dla osób objętych wsparciem oraz potrzebami szkoleniowymi uczelni w celu utworzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej i jego rozwinięcia.

Szkolenia zostały dedykowane dla poszczególnych gryp (łącznie przeszkolonych zostanie 252 osób):

 • Studenci i studentki kierunku pielęgniarstwo Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych w Pińczowie – 230 os. (kierunku pielęgniarstwo),
 • Kadra Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych w Pińczowie – 22 osób, w tym kadra naukowo-dydaktyczna 15, kadra techniczna 2 os., kadra informatyczna 2 os. oraz kadra zarządzająca 3 os.

Formy wsparcia:

 1. Przeszkolenie kadry dydaktycznej w zakresie symulacji medycznej (osoby powtarzające się):
 • „Praktyczne zajęcia symulacyjne w ośrodku symulacji medycznej z uwzględnieniem tematyki epidemiologicznej”,
 • „Stosowane techniki psychologiczne w kształceniu symulacyjnym”,
 • „Instruktor symulacji niskiej wierności”,
 • „Instruktor symulacji przedmiotów specjalistycznych w pielęgniarstwie”(PW)
 • „Instruktor symulacji wysokiej wierności”,
 • „Przygotowanie i prowadzenie egzaminu OSCE”,
 • „Technik symulacji medycznej”,
 • „Praktyczne zastosowanie technik informatycznych w centrum symulacji medycznej”,
 • „Zarządzanie Centrum Symulacji Medycznej w praktyce”.
 • „Konferencja szkoleniowa: Symulacja Medyczna nową metodą kształcenia pielęgniarek i położnych”
 1. Zajęcia i przeszkolenie studentów:

2.1. Warsztaty interdyscyplinarne dla 200 uczestników (25 grup po 8 osób),

2.2. Wyjazdowe interdyscyplinarne letnie zajęcia symulacyjne dla 30 osób (2 wyjazdy po 15 osób)

2.3. Zajęcia dla osób na kierunku pielęgniarstwo (58 osób):

2.3.1. Zajęcia dodatkowe w zakresie symulacji medycznej, w tym:

– zajęcia dodatkowych dla studentów wykraczającym poza standardowy program kształcenia z zakresu symulacji medycznej dla  200 osób,

– zajęcia dodatkowe dla studentów z zakresu symulacji medycznej dla 200 osób.


 

Całkowita wartość projektu – 2 595 803,92 zł.

Dofinansowanie stanowi 100% wydatków kwalifikowanych – 2 595 803,92 zł, z czego 2 187 743,54 zł pochodzi ze środków europejskich oraz 408 060,38 zł ze środków dotacji celowej.

Okres realizacji: 01.04.2020 r. do 31.12.2022 r.

Biuro projektu: Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych z siedzibą w Pińczowie ul. Żwirki i Wigury 40; 28-400 Pińczów, e-mail: mcsm@wsuz.pl

Kierownik projektu: Grzegorz Pastuszka