Praktyki zawodowe w klinice Beelitz jako projekt w ramach programu Erasmus+

Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych w Pińczowie uzyskała dofinansowanie w ramach Akcji 1 w konkursie KA-131: „Mobilność studentów i pracowników szkół wyższych między krajami programu w 2021 r.” na realizację praktyk zawodowych do Kliniki Beelitz (działanie SMP- wyjazdy na praktyki zawodowe). Projekt oznaczony jest nr. „2021-1-PL01-KA131-HED-00001969”. Rozpoczął się w dniu 1 września 2021 r. i trwa 26 miesięcy do 31 października 2023 r.

Celem projektu jest wysłanie 4 studentów na praktyki zawodowe do Kliniki Beelitz w ramach 4 przedmiotów praktyk zawodowych: Choroby Wewnętrzne i Pielęgniarstwo Internistyczne (IV semestr- 80 godzin), Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne (V semestr- 80 godzin), Rehabilitacja ogólna i pielęgnowanie niepełnosprawnych (VII semestr- 80 godzin), Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne (VII semestr- 80 godzin). Wyjazdy studentów mogą trwać od 5 do 30 dni, natomiast maksymalną liczbę dni spędzonych na wyjeździe reguluje maksymalna ilość godzin przeznaczona dla realizacji danego przedmiotu praktyk. Studenci przed wyjazdem są zachęcani do uczestnictwa w lektoracie języka niemieckiego, który przygotowuje studenta do wyjazdu na praktyki zawodowe między innymi poprzez naukę specjalistycznego słownictwa medycznego używanego na oddziałach szpitalnych. Znajomość języka niemieckiego przez kandydatów na praktyki jest sprawdzana w procesie kwalifikacji przez lektora języka niemieckiego oraz egzamin z języka niemieckiego zdawany na platformie Online Linguistic Support (OLS).

Budżet projektu wynosi 9520 euro. Spośród tej sumy na bezpośrednie utrzymanie studentów zagranicę, tj. koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia przeznaczone jest 7920 euro. Drugim elementem budżetu jest wsparcie organizacyjne, czyli koszty bezpośrednio związane z realizacją działań w zakresie mobilności (z wyłączeniem kosztów utrzymania i podróży uczestników), między innymi na działania promocyjne, integracyjne, przygotowanie językowe uczestników, koszty wizyt u partnerów. Koszt wsparcia organizacyjnego to 1600 euro.

Studenci, którzy są chętni do uczestnictwa w wyjeździe na praktyki zawodowe w ramach Programu Erasmus+ zgłaszają swoją kandydaturę do Koordynatora ds. Współpracy Międzynarodowej, mgr Krzysztofa Kopczyńskiego. O kwalifikacji do uczestnictwa w praktyce zawodowej decyduje powołana przez Rektora WSUZ Komisja Rekrutacyjna, która rozpatruje zgłoszenia studentów i ocenia je. O kwalifikacji studenta do wyjazdu na praktyki w ramach programu Erasmus Plus decydują takie czynniki jak znajomość języka niemieckiego, uczestnictwo w lektoracie dla studentów, średnia ocen oraz przekonujący list motywacyjny.

Studenci otrzymują dofinansowanie w ramach programu Erasmus Plus zgodne z aktualnymi stawkami dziennymi w euro. W przypadku wyjazdu na okres czasu od 5 do 14 dni dofinansowanie wynosi 70 euro na dzień, zaś w przypadku wyjazdu na okres od 15 do 30 dni 50 euro na dzień. Koszty podróży są refundowane wtedy kiedy podróż odbywa się za pomocą niskoemisyjnego środka transportu, np. autobus, pociąg, wspólne korzystanie z samochodu. W takim przypadku studentom przysługuje dofinansowanie w wysokości 50 euro oraz dofinansowania do 4 dni wsparcia indywidualnego w zależności od czasu trwania podróży.

Dla studentów spełniających kryteria „osób z mniejszymi szansami” przewidywane jest dodatkowe wsparcie finansowe. Dofinansowanie z tego tytułu dotyczy osób niepełnosprawnych oraz pochodzących z uboższych środowisk społecznych. Aby otrzymać status takiej osoby wymagane jest przedstawienie orzeczenia o niepełnosprawności albo decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego. W takich przypadkach student ma prawo ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie do wyjazdu w wysokości 100 euro na 1 wyjazd w przypadku gdy trwa od 5 do 14 dni, oraz 150 euro w przypadku gdy czas wyjazdu trwa od 15 do 30 dni. Dodatkowo, „osoby z mniejszymi szansami” otrzymują dodatkowe dofinansowanie do kosztów podróży zależne od odległości między miejscem zamieszkania a miejscem praktyk zawodowych.

Serdecznie zapraszamy studentów do zgłaszania się do uczestnictwa w praktykach zawodowych w Klinice Beelitz. Praktyki zawodowe w Klinice Beelitz są zaliczane do programu kształcenia i pozwalają studentom na zaliczenie poszczególnych przedmiotów praktyk w zagranicznej placówce medycznej. Wyjazd w ramach programu Erasmus+ jest niepowtarzalną szansą do uzyskania doświadczenia pracy w prestiżowej, dobrze wyposażonej placówce ochrony zdrowia, o ponad stuletnim stażu działalności oraz poznania medycznego języka niemieckiego i kultury tego kraju. Uczestnictwo w praktykach zawodowych jest także szansą na uzyskanie zatrudnienia w Klinice Beelitz dla chętnych studentów. Doświadczenie wyjazdu w programie Erasmus Plus jest także ważnym wyróżnieniem studenta podczas rekrutacji do pracy lub też na studia.