Studenci Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych w Pińczowie mają zagwarantowaną możliwość realizacji przewidzianych programem nauczania praktyk zawodowych oraz zajęć praktycznych w renomowanych placówkach medycznych naszego regionu.

Praktyka zawodowa realizowana jest we własnym zakresie przez Studenta. Placówki, w których realizowane są praktyki zawodowe, w zależności od preferencji studentów zlokalizowane mogą być na terenie całego kraju.

 

Zajęcia praktyczne realizowane są od pierwszego semestru, natomiast praktyki zawodowe od trzeciego semestru.

 

Koordynatorem zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych dla studentów Wydziału pielęgniarstwa jest mgr Jadwiga Makuch.

 

 

Kształtowanie umiejętności praktycznych w warunkach naturalnych jest poprzedzone kształtowaniem tych umiejętności w warunkach symulowanych – w pracowniach umiejętności pielęgniarskich.

 

Kształcenie praktyczne odbywa się w przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego. Miejscem kształcenia praktycznego – zajęć praktycznych i praktyk zawodowych – są oddziały: internistyczne, chirurgiczne, pediatryczne, neurologiczne, psychiatryczne, medycyny ratunkowej, intensywnej terapii, opieki długoterminowej, położnicze i ginekologiczne w wieloprofilowych szpitalach o zasięgu regionalnym, w ośrodkach pielęgniarskiej opieki środowiskowej.

Nadzór merytoryczny nad zajęciami praktycznymi sprawuje nauczyciel akademicki, nadzór organizacyjny sprawuje Koordynator zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

Praktyki zawodowe są realizowane pod kierunkiem osoby prowadzącej praktykę (pielęgniarki) lub pracownika danego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Nadzór nad realizacją zajęć praktycznych i praktyk zawodowych sprawuje Koordynator praktyk. Praktyka zawodowa realizowana jest w oparciu o umowę zawartą między szkołą wybranym podmiotem leczniczym. Koszty związane

z odbywaniem praktyk zawodowych ponosi Student. Harmonogram praktyk ustala Koordynator praktyk w oparciu o kalendarz roku akademickiego.

 

W trakcie kształcenia praktycznego – zajęć praktycznych i praktyk zawodowych – w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej i opieki specjalistycznej student studiów pierwszego stopnia nabywa umiejętności obejmujące:

 • samodzielne wykonywanie zawodu zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego i zindywidualizowanego podejścia do pacjenta,
 • z poszanowaniem i respektowaniem jego praw,
 • rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta,
 • promowanie zdrowia i edukacji zdrowotnej jednostki i grupy społecznej,
 • rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych pacjenta,
 • planowanie i sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem,
 • samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz wykonywanie medycznych czynności ratunkowych,
 • podejmowanie współpracy z członkami zespołu terapeutycznego w procesie zapobiegania, diagnozowania, terapii, rehabilitacji i pielęgnowania,
 • samodzielne orzekanie o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych,
 • organizowanie środowiska opieki szpitalnej i domowej,
 • organizowanie i planowanie pracy na własnym stanowisku pracy,
 • przygotowanie pacjenta do samoopieki oraz opiekuna do sprawowania opieki nad pacjentem.

 

 

Kontakt

 

mgr Jadwiga Makuch

Dział Planowania Praktyk Zawodowych

Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych

ul. Żwirki i Wigury 40, 28-400 Pińczów

tel. 41 357 67 50

Godziny przyjęć studentów:

piątek – od 14.00 do 16.00

sobota – od 10.00 do 13.00

Wykaz instytucji w jakich Uczelnia realizuje kształcenie praktyczne Studentów

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy – Rehabilitacja Ambulatoryjna w Kurozwękach

ul. Kościelna 4, 28-200 Staszów

Specjalistyczny Szpital im. Dr Józefa Babińskiego SPZOZ Kraków

ul. Dr Józefa Babińskiego 29, 30-393 Kraków

 

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce

 

Sanatorium „Włókniarz”

ul. Rokosza 1, 28-100 Busko-Zdrój

 

Gminny Ośrodek Zdrowia w Kijach

Kije 20, 28-404 Kije

 

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Złotej

Złota 110, 28-425 Złota

 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. W. Buszkowskiego w Kielcach

ul. Langiewicza 22, 25-381 Kielce

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice

 

Powiatowy Szpital w Chmielniku

ul. Kielecka 1-3, 26-020 Chmielnik

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej

ul. Partyzantów 12, 28-500 Kazimierza Wielka

 

Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37, 31-202 Kraków

 

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

 

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Oś. Na Skarpie 66, 31- 913 Kraków

 

Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera

Oś. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków

 

Wojewódzki Szpital im. Zofii Zamoyskich Tarnowskiej

ul. Szpitalna 1, 39-400 Tarnobrzeg

 

Kliniken Beelitz GMBH

Paracelsusring 6a, 14547 Beelitz-Heilstätten

 

Dokumenty do pobrania

Sprawozdanie z przebiegu zajęć praktycznych / praktyk zawodowych (pobierz)
Arkusz oceny studenta na praktyki zawodowe (pobierz)
Arkusz oceny studenta na zajęcia praktyczne (pobierz)
Karta szkolenia wstępnego BHP (pobierz)
Umowa współpracy ze szpitalem – praktyka zawodowa (pobierz)