Rola i struktura Biura Karier na WSUZ.

Biura Karier (Careers Services) jako jednostki organizacyjne działają od ponad 100 lat. Instytucja ta pełni funkcję pośrednika między studentami i absolwentami uczelni a rynkiem pracy. Biuro Karier jest  jednostką ogólnouczelnianą, której celem jest udzielanie studentom i absolwentom wszechstronnej i profesjonalnej pomocy w zakresie wchodzenia na rynek pracy oraz aktywnego i świadomego poruszania się po nim tak, aby w jak najkrótszym czasie znaleźli odpowiednie zatrudnienie. Za prekursorów idei biur karier na świecie uważane są środowiska akademickie z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Stanów Zjednoczonych, Kanady i Australii.  Doświadczenia zebrane przez kilkadziesiąt lat są często wykorzystywane w innych krajach tworzących podobne instytucje.

W krajach europejskich, w tym w Polsce powstały w latach 90-tych. Rozwój tych instytucji jest związany z funkcjonowaniem uczelni wyższych w warunkach gospodarki rynkowej. Pierwsze w Polsce biuro karier powstało w 1993 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, dzięki wsparciu merytorycznemu udzielonemu przez Johna C. Franksa – dyrektora biura karier na uniwersytecie w Hull, skutecznie adaptując do warunków polskich brytyjski model biur karier. Biuro Karier w Wyższej Szkole Umiejętności Zawodowych w Pińczowie działalność swoją rozpoczęło w styczniu 2013 roku.

Biuro Karier w Wyższej Szkole Umiejętności Zawodowych jest miejscem promowania przedsiębiorczości poprzez kojarzenie studentów oraz absolwentów z potencjalnymi pracodawcami. Współpraca z pracodawcami  budowana jest przede wszystkim na organizowaniu spotkań na terenie uczelni i zdalnie oraz publikowaniu ofert pracy, praktyk studenckich oraz staży absolwenckich. Biuro Karier spełnia funkcję wsparcia edukacyjnego studenta w zakresie wiedzy na temat doradztwa zawodowego, bowiem udostępnia studentom także eksperckie i sprawdzone materiały zawierające informacje o pisaniu dokumentów aplikacyjnych oraz wydarzeniach związanych z poszukiwaniem pracy oraz specyfiką współczesnego rynku pracy.

 

Działalność Biura Karier sprowadza się do:

 1. Zbierania informacji o rynku pracy, stażach, targach pracy, szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe i przekazywania ich studentom oraz absolwentom.
 2. Gromadzenia i klasyfikowania ofert pracy stałej, czasowej oraz w charakterze wolontariusza w kraju, jak i za granicą.
 3. Zapewnienia pracodawcom odpowiednio przygotowanej kadry.
 4. Prowadzenia bazy danych studentów i absolwentów uczelni zainteresowanych znalezieniem pracy.
 5. Kierowania studentów do właściwych instytucji w celu odbycia praktykoraz nadzorowania ich przebiegu.
 6. Konsultowania dokumentów aplikacyjnych.
 7. Badania losów i monitorowania kariery zawodowej absolwentów.
 8. Wymiany informacji, kontaktów i przyjacielskiej współpracy z innymi uczelnianymi biurami karier.
 9. Dbania o dobry wizerunek uczelni zarówno wewnątrz środowiska akademickiego , jak i na zewnątrz.

 

Biuro Karier  jest platformą do komunikacji dla trzech grup społecznych- 1) studentów oraz absolwentów WSUZ, poszukujących pracy i zatrudnienia 2) krajowych pracodawców oraz ich instytucje zrzeszające, np. Społeczna Rada Pracodawców na WSUZ 3) agencji rekrutacyjnych świadczących swoje usługi pracodawcom w Polsce i Europie.

Biuro Karier pełni usługę pośredniczącą pomiędzy trzema powyższymi podmiotami. Poprzez swoją działalność realizuje następujące funkcje:

 1. Wsparcie studentów i absolwentów w zakresie doradztwa zawodowego w postaci regularnej publikacji bazy ofert pracy i pracodawców, informacji o stażach i praktykach, materiałów dydaktycznych dotyczących poszukiwania pracy, warsztatów, kursów oraz możliwościach dalszego kształcenia.
 2. Promocja Uczelni oraz jej absolwentów wśród pracodawców, którzy mogą traktować zakładkę Biura Karier jako bezpłatnego miejsca do ogłaszania ofert pracy i praktyk zawodowych.
 3. Weryfikacja programów kształcenia dzięki informacjom uzyskiwanym od pracodawców oraz Społecznej Rady Pracodawców na podstawie odbytych praktyk i stażów pracy przez absolwentów WSUZ.
 4. Przeprowadzanie badań losów zawodowych absolwentów WSUZ oraz ich oceny jakości kształcenia i obsługi administracyjnej, systematyczna analiza danych zastanych opublikowanych w Ogólnopolskim Systemie Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych.

 

Kontakt:

Biuro Karier Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych

 

Krzysztof Kopczyński

 

tel. 787745440

 

e-mail kkopczynski@wsuz.pl

 

Dla studenta i absolwenta:

Zasady pisania dokumentów aplikacyjnych:

dokumenty aplikacyjne to dokumenty, które składa się podczas aplikowania na wybrane stanowisko w danej firmie. Ich treść dotyczy informacji związanych z życiem zawodowym kandydata do pracy.

Dokumenty aplikacyjne to specyficzna, bardziej rozbudowana postać wizytówki kandydata, która  jest nośnikiem konkretnych informacji, ujętych w kontekście stanowiska pracy. Przy ich pomocy dokonuje się autoprezentacja potencjalnemu pracodawcy, dla którego selekcja na podstawie CV stanowi wstępny selekcji kandydatów. Do podstawowych dokumentów aplikacyjnych należą: życiorys zawodowy, list motywacyjny, formularz aplikacyjny.

W niniejszej sekcji znajdują się również wzory dokumentów aplikacyjnych oraz materiały od współpracujących ze WSUZ agencji rekrutacyjnych, dotyczące porad w zakresie poszukiwania pracy oraz baza pracodawców i ofert pracy i praktyk zawodowych.

Poniżej prezentujemy wskazówki dotyczące skutecznego pisania dokumentów aplikacyjnych:

Zasada streszczalności– Większość z nas uważa, że im więcej napiszemy, tym lepiej będzie to odbierane. Nie ma bardziej błędnego przekonania. Im mniej słów, tym większa wartość każdego z dokumentów aplikacyjnych. Informacje podajemy hasłowo, bez zbędnych ozdobników. Potok słów powoduje znużenie i spadek koncentracji osoby rekrutującej.

Zasada wiarygodności– Podajemy tylko informacje zgodne z prawdą, które jesteśmy w stanie uwiarygodnić przed pracodawcą. Kłamstwa dyskwalifikują kandydata lub – w najlepszym wypadku – stwarzają niezręczną sytuację na rozmowie kwalifikacyjnej dla obydwu stron. Najczęściej fałszuje się informacje o zatrudnieniu, wykształceniu oraz posiadanych umiejętnościach. Na przykład zawyża się znajomości języków obcych lub obsługi komputera lub pomija firmy, w których współpraca z kandydatem nie układała się dobrze.

Zasada spójności– Aby przekaz został właściwie odebrany, musi być spójny, tzn. podawane informacje nie mogą się wzajemnie wykluczać, wręcz powinny się uzupełniać lub wzmacniać. Zasada ta łączy się z przedstawianiem najważniejszych informacji w różnych kontekstach. Na przykład, jeżeli rozwijamy jakiś wątek w liście motywacyjnym, to musi mieć on odzwierciedlenie w życiorysie zawodowym i korespondować z ofertą pracy, na którą odpowiadamy.

Zasada jasnej, przejrzystej struktury– Struktura dokumentów aplikacyjnych musi być przejrzysta, czytelna, przyciągająca uwagę oraz zachęcająca do ich lektury. Fakty powinny być napisane prostym, zrozumiałym, ale nie potocznym językiem. W dokumentach preferowana jest czcionka „12″ lub „14″ oraz półtora wersowe odstępy. Nie należy stosować kilku kolorów czcionek, nadmiaru wytłuszczeń, tabel ani różnego rodzaju ozdobników.

Zasada unikatowości– Przydatna tu jest umiejętność uwypuklenia swoich atutów w kontekście oferty pracy, na którą aplikujemy. Aby to osiągnąć, należy stosować zabiegi stylistyczne, które sprawią,  że tekst będzie dynamiczny i obrazowy. Dzięki temu zaciekawimy osobę dokonującą selekcji i skoncentrujemy uwagę na naszej kandydaturze. Dlatego należy budować zdania krótkie,
z dużą ilością czasowników i rzeczowników, a użyte słownictwo powinno wywoływać pozytywne skojarzenia. Tekst należy zredagować samodzielnie, niedopuszczalne jest kopiowanie dostępnych powszechnie przykładów dokumentów aplikacyjnych. Osoby dokonujące rekrutacji bez trudu rozpoznają własny styl piszącego od przeróbek gotowych wzorów.

Używanie odpowiedniego stylu i składni zdań– Warto zadbać o jakość języka, jakim pisze się dokumenty aplikacyjne. Nie chodzi tylko o poprawność językową, lecz o styl. Należy używać słów, które wyrażają aktywność, a nie kojarzą się pasywnie. Istnieje cała lista czasowników sugerujących aktywność, np.: przyspieszyłem, wynalazłem, kierowałem, osiągnąłem, ulepszyłem, wykonałem, uporządkowałem, rozwinąłem, wprowadziłem na rynek. Powinno się natomiast unikać takich określeń, jak: znam, mam doświadczenie, zapoznałem się, uczyłem się itp.

Poniżej prezentujemy 35 porad jak napisać perfekcyjne CV udostępnione przez agencję rekrutacyjną Velvet Jobs [link do pdf]

Polecamy także lekturę przewodnika Pracodawcy 2020/2021, będącego przeglądem atrakcyjnych pracodawców oraz przydatne porady związane z pisaniem aplikacyjnych dokumentów i odpowiedniego przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej [link do pdf].

 

ŻYCIORYS ZAWODOWY

(CURRICULUM VITAE)

 

Życiorys zawodowy (CV) to uporządkowany sposób prezentowania informacji
o sobie. W prostej formie powinien eksponować profil zawodowy osoby ubiegającej się
o pracę. Dobry życiorys zawodowy jest wyraźnym i dokładnym obrazem najbardziej wartościowych cech kandydata. W miarę zyskiwania doświadczenia zawodowego staje się świadectwem jego dokonań. Curriculum vitae można porównać do „narzędzia skutecznej sprzedaży”, które ma za zadanie promować i reprezentować kandydata pod jego nieobecność. Wprawdzie nie może ono zagwarantować, że od razu otrzyma się pracę, natomiast jest
w stanie sprawić, że zostanie się zaproszonym na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Rodzaje życiorysów:

Chronologiczny –  kładzie nacisk na daty, nazwy firm i zakresy obowiązków. Edukacja i historia zawodowa przedstawione są w odwróconym porządku chronologicznym: od ostatniego miejsca zatrudnienia i kształcenia wstecz. Polecany jest w przypadku ubiegania się o pracę zbieżną z wykształceniem i doświadczeniem zawodowym. Życiorys w tej formie jest czytelny, przejrzysty, pozwala na śledzenie przebiegu wykształcenia i zatrudnienia oraz ich ciągłości.

Funkcjonalny – umożliwia przedstawienie umiejętności i doświadczenia zawodowego kandydata najbardziej odpowiadających pracy, o którą się stara. Podkreśla najważniejsze osiągnięcia i silne strony poszukującego pracy. Polecany jest osobom, które zajmowały kilka podobnych stanowisk, wykonywały wolny zawód lub miały przerwy w zatrudnieniu.

Alternatywny –  ma formę listu skierowanego do konkretnego pracodawcy i składany jest zamiast CV. Określa się w nim swoje zainteresowania zawodowe, funkcje oraz stanowisko, na którym chciałoby się pracować. Jego przygotowanie wymaga od kandydata dobrej znajomości firmy oraz aktualnego zapotrzebowania na pracowników.

Europejski – proponowany jako obowiązujący w krajach Unii Europejskiej. Wzór dokumentu jest dostępny w kilku językach na stronie internetowej: http://www.europass.cedefop.europa.eu

 

Najczęściej popełniane błędy związane z pisaniem dokumentów aplikacyjnych są następujące:

 1. brak informacji o zakresie obowiązków na zajmowanych dotychczas stanowiskach,
 2. podawanie faktów nieistotnych z punktu widzenia pracodawcy,
 3. brak dat określających początek i koniec okresu zatrudnienia, zatajenie informacji o ustaniu zatrudnienia,
 4. podawanie nieprawdziwych informacji lub ich „koloryzowanie”,
 5. używanie negatywnych zwrotów (np. język angielski — w stopniu słabym, lepiej
  w podstawowym),
 6. stosowanie wyrażeń żargonowych, błędy ortograficzne, literowe i stylistyczne,
 7. podawanie wysokości swoich poprzednich zarobków,
 8. dołączanie do CV kopii certyfikatów i dyplomów.

 

Pisząc życiorys zawodowy warto także kierować się poniższymi aspektami:

 1. myśl w kategoriach finansowych– Kiedy zdarzyło Ci się zarobić pieniądze dla swojego pracodawcy, zaoszczędzić je lub zarządzać nimi – napisz o tym.
 2. myśl w kategoriach czasu– firmy nieustannie poszukują sposobów oszczędzania czasu i wywiązywania się z terminów. Jeżeli miało to miejsce w Twoim przypadku, to poinformuj o tym pracodawcę.
 3. myśl w kategoriach wielkości– w biznesie ważne są liczby, w których mierzy się dokonania – pamiętaj o referencjach oraz swoich sukcesach zawodowych przygotowując życiorys zawodowy.

Pamiętaj, że życiorys zawodowy jest Twoją wizytówką, stanowiącą pierwszą formą Twojego kontaktu z pracodawcą. Ważne jest to, aby dokument aplikacyjny przedstawiał Cię w jak najkorzystniejszym świetle, podkreślając Twoją wartość jako przyszłego pracownik. Jest  to bowiem także jedynym elementem w procesie selekcji, nad którym masz kontrolę oraz ułatwia przebieg rozmowy kwalifikacyjnej, bowiem często stanowi jej plan.

Pamiętaj o tym, że niezbędnym elementem każdego CV jest zgoda wyrażona na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Pamiętaj, że brak tego zapisu powoduje automatyczną dyskwalifikację Twojej aplikacji. Warto także pamiętać o tym, że klauzula powołująca się na Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest już uchylonym aktem prawnym. Dlatego też pamiętaj, aby przy wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych powołać się na obowiązującą podstawę prawną, czyli Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (cała klauzula znajduje się we wzorze Curriculum Vitae). Pamiętaj żeby w klauzuli wymienić pełną nazwę firmy, do której aplikujesz i której to wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych tylko i wyłącznie w celach rekrutacyjnych.

 

Porady dotyczące umieszczenia odpowiedniego zdjęcia do CV 

Obecnie przyjęło się, że dodajemy zdjęcie do naszego życiorysu. Nie jest to jednak żadna zapisana zasada. Zdjęcie w CV nie jest obligatoryjne i pracodawca nie może od nas wymagać dosłania go w jakiejkolwiek formie.

Warto pamiętać o odpowiednim schludnym i eleganckim ubiorze podczas robienia zdjęć. Warto ubrać się w  strój wizytowy, np. koszula, garnitur, sukienka, postaraj się aby zdjęcie było wyraźne. Nie wstawiaj zdjęć nadmiernie roznegliżowanych, pokazujących całą sylwetkę, czy też robionych przez samego siebie, tzw. selfie. Jeżeli musisz zrobić zdjęcie do CV samemu pomyśl o narzędziach, które mogą Ci ułatwić odpowiednie wykadrowanie zdjęcie, np. selfie stick.  Zadbaj o odpowiednie oświetlenie pomieszczenia, w którym robisz zdjęcie oraz zwróć uwagę na to, aby twarz była dobrze widoczna.

Ważne jest także odpowiednie umieszczenie zdjęcia w CV. W sytuacji kiedy to wstawiamy zdjęcie do CV, to musimy zachować pewne zasady. Przede wszystkim nie powinno ono zajmować więcej miejsca niż treść, która jest najważniejsza w tym wypadku. Najlepiej usytuować je w prawym, bądź lewym górnym rogu zaraz obok danych kontaktowych tak, żeby nie zasłaniało żadnego elementu naszego CV. Ważny jest natomiast rozmiar zdjęcia – najlepiej by masa zdjęcia nie  przekraczała 200 KB, ponieważ mogą się pojawić trudności z przesłaniem pliku pocztą e-mail. Na zdjęciu powinna znajdować się jedna osoba, czyli niedozwolone są wszystkie fotografie z koleżanką, mężem, dziećmi bądź zdjęcia grupowe. Warto także wykonać zdjęcie na jednolitym tle tak, aby obejmowało całą twarz, ewentualnie kawałek ramion. Pamiętaj, że zdjęcia całej sylwetki nie są pożądane, bowiem najważniejsza jest twarz. Kandydat na zdjęciu powinien mieć schludne ubranie, natomiast pod żadnym pozorem nie powinien wykonywać żadnych wulgarnych znaków lub pozować w koszulce z wulgarnym napisem. Warto także niepożądane efekty związane z procesem cykania zdjęć, np. usunąć czerwone oczy. Warto także pomyśleć o jakości zdjęcia i np. rozjaśnić je lub podkreślić kolorystykę twarzy za pomocą programu Photoshop.

W poniższym linku stanowi się odnośnik do wzoru Curriculum Vitae (CV) – [link do pdf, Wzór Curriculum Vitae]

 


WZÓR CURRICULUM VITAE

[zdjęcie po prawej albo lewej stronie, nad nagłówkiem „dane osobowe”]

 

DANE OSOBOWE

imię i nazwisko:

data urodzenia / wiek:

adres zamieszkania:

numer telefonu:

e-mail:

 

WYKSZTAŁCENIE (piszemy w odwrotnym porządku chronologicznym)

data (rozpoczęcia i zakończenia szkoły) – pełna nazwa szkoły, kierunek kształcenia uzyskany tytuł (w przypadku posiadania wykształcenia średniego lub wyższego należy pominąć szkołę podstawową i gimnazjalną)

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

(piszemy w odwrotnym porządku chronologicznym – tj. od ostatniego miejsca zatrudnienia).

data (rozpoczęcia i zakończenia pracy) – nazwa i siedziba zakładu pracy, zajmowane stanowisko, krótki opis zakresu obowiązków

 

KURSY I SZKOLENIA

rok i czas trwania                                            – temat szkolenia i nazwa instytucji szkoleniowej

 

INFORMACJE (UMIEJĘTNOŚCI) DODATKOWE

znajomość języka obcego                               – w jakim stopniu?

znajomość obsługi komputera                        – jakie programy?

prawo jazdy                                                    – kategoria

 

ZAINTERESOWANIA

(aktywność pozazawodowa – napisz o swoim hobby, pasji, o czymś, co rzeczywiście lubisz robić, unikaj uogólnień typu: muzyka, literatura, sport, turystyka)

REFERENCJE W tym punkcie z reguły podaje się informację: „Będą dostarczone na życzenie”. Przedtem pamiętaj, że musisz znać numer telefonu, stanowisko i miejsce pracy osoby, która może udzielić referencji oraz uzyskać jej zgodę na ich przedstawienie.

Klauzula: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb firmy [wymień nazwę firmy], niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO”).

PAMIĘTAJ! NIE WSZYSTKIE PUNKTY MUSZĄ POJAWIĆ SIĘ W TWOIM CV DOSTOSUJ JE DO ZAWARTOŚCI TREŚCIOWEJ

 

KREATORY CV 

Jeżeli potrzebujesz stworzyć CV, ale nie czujesz się na mocy ze stworzeniem go w Wordzie i potrzebujesz profesjonalnych porad? Może dobrym rozwiązaniem będzie skorzystanie z kreatora CV? W internecie jest mnóstwo darmowy programów lub narzędzie z funkcjami za darmo. Przydatną funkcją kreatorów CV jest stworzenie gotowego szablonu ze strukturą dokumentu i rubrykami, w które wystarczy wpisać gotowy tekst. Powszechne są także szablony listów motywacyjnych, w których to wystarczy wpisać stanowisko na które aplikujesz oraz doświadczenie zawodowe, a kreator tworzy szablon tekstu, który możesz modyfikować i ubogacać spersonalizowanymi treściami. Ważnym aspektem tworzenia CV w kreatorze jest wysokiej jakości szata graficzna dokumentu-  kreatory dysponują zbiorem wzorów rekomendowanych przez rekruterów oraz możliwość modyfikacji kolorów szaty graficznej z profesjonalnej palety barw. Dzięki kreatorem CV szybko stworzysz profesjonalny dokument aplikacyjny. Po skończeniu CV można szybko ściągnąć gotowy dokument w formacie PDF.

Niżej znajduje się lista bezpłatnych kreatorów CV, z których można skorzystać. Darmowe wersje testowe są jednak ograniczone. W większości przypadków w celu uzyskania nowych funkcjonalności. Informacje o cenach i możliwość pakietów znajdują się najczęściej w zakładkach „Cennik”, gdzie  możemy wykupić online pakiet jakim jesteśmy zainteresowani:

 1. Live Carreer https://www.livecareer.pl/kreator-cv
 2. CV do pracy https://cvdopracy.pl/
 3. Interview me https://interviewme.pl/
 4. Oto kariera https://otokariera.pl/
 5. CV Easy https://cveasy.pl/
 6. CV5 https://cv5.pl/
 7. Szybkie CV https://szybkiecv.pl/
 8. CV Design Mobi https://cvdesign.mobi/
 9. CV Kreator https://cv-kreator.pl/
 10. CV Easy https://cveasy.pl/

 

LIST MOTYWACYJNY

Jak sama nazwa wskazuje, dokument ten powinien objaśniać, jakimi motywami kieruje się kandydat, gdy stara się o dane stanowisko, a także dlaczego uważa, że się na nie nadaje. Życiorys zawiera suche fakty, zaś list motywacyjny rozwinięcie i interpretację niektórych z nich. Jest podobny do innych pism użytkowych: przedstawiamy w nim siebie, swoją sprawę i staramy się przekonać czytającego, by pozytywnie się do tego ustosunkował. Nie ma jednego uniwersalnego wzoru listu motywacyjnego. Jest to zawsze indywidualny, a przez to unikatowy dokument, który jest wyrazem Twojej osobowości, charakterystycznego tylko dla Ciebie sposobu wyrażania myśli, charakteru i doświadczeń życiowych i zawodowych. Ważnym aspektem jest odpowiednie redagowanie listu, by był dopasowany do wymagań z ogłoszenia o pracę. List motywacyjny powinien mieć odpowiednią formę i treść.

Forma: jedna strona białego papieru formatu A4, – pisany na komputerze lub odręcznie, czytelny, przejrzysty, staranny, – koniecznie własnoręcznie podpisany, czcionka 12-13.

 

Jaki jest skuteczny listy motywacyjny?

Bezpośredni – nie musi być zbyt dokładny i drobiazgowy, raczej zwięźle napisany, zachęcający do rozmowy,  wskazujący jasne motywacje do przyjęcia zatrudnienia oraz spersonalizowany i pokazujący dlaczego moja osoba jest odpowiednia do tego stanowiska pracy.

Konkretny – nie wykazuj niezdecydowania, pewnie przedstaw swoje zainteresowanie podjęciem zatrudnienia w tej pracy.

Uprzejmy i grzeczny – pamiętaj, że występujesz w roli przyszłego pracownika.

Profesjonalny – dotyczący tylko kwestii zawodowych, nie poruszający kwestii prywatnych lub niepotrzebnych informacji dotyczących Twojego życia.

Atrakcyjny – wzbudzający zainteresowanie czytelnika, dobrze napisany stylistycznie, interesujący.

Zwięzły – zawierający jasne i precyzyjne sformułowania.

 

Najczęściej spotykane błędy w listach motywacyjnych to:

1) błędy ortograficzne, stylistyczne – użyte sformułowania powinny być dowodem posiadania umiejętności pisemnej komunikacji;

2) błędy interpunkcyjne, literówki – świadczą o Twojej niedbałości i niestaranności;

3) powtarzanie faktów zawartych w życiorysie zawodowym;

4) korzystanie z gotowych przykładów i wzorów listów motywacyjnych, pamiętaj, że list motywacyjny jest skierowany do konkretnego pracodawcy i musi być spersonalizowany. Dlatego też strzałem w stopę jest wysyłanie listu o tej samej treści do wszystkich potencjalnych pracodawców;

5) nadmierna długość listu — podawanie faktów nieistotnych z punktu widzenia pracodawcy;

6) podawanie umiejętności, które są niemierzalne (np. dobra prezencja, komunikatywność) — lepiej zastąpić je konkretami, przykładami na te cechy.

 

Poniżej prezentujemy wzór optymalnej formy listu motywacyjnego. Pamiętaj, że list motywacyjny to przede wszystkim miejsce na Twoją kreatywność i autoprezentację.

[link do pliku Struktura listu motywacyjnego pdf]

 

STRUKTURA LISTU MOTYWACYJNEGO

Nr referencyjny

(podawany zwykle w ogłoszeniu)

Imię i nazwisko

adres zamieszkania                                                                             miejscowość, data

numer telefonu

 

Imię i nazwisko (lub stanowisko)

osoby, do której piszesz

nazwa instytucji

adres

Zwrot grzecznościowy

Szanowna/y Pani/Panie lub Państwo (jeśli nie wskazujesz imiennie adresata)

 1. Rozpoczęcie – zdanie wprowadzające- w nim powinna być zawarta informacja o tym, jaka praca Cię interesuje i skąd wiesz o wakacie.

Jestem zainteresowana/y pracą w Pańskim Przedsiębiorstwie……………………………….  W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie z dnia …….w gazecie….…….chciałabym/chciałbym zgłosić swoją kandydaturę na stanowisko……………………………………………………

 1. W drugiej części należy powołać się na swoje kwalifikacje, doświadczenie
  i zainteresowania zawodowe, a także plany zawodowe oraz cechy osobiste (nie powtarzaj informacji zawartych w CV, lecz je rozwiń).

Ukończyłam/ukończyłem z wyróżnieniem szkołę…………….o kierunku……………..  Posiadam dobrą znajomość obsługi urządzeń…………………………………………….  Mam kwalifikacje wymagane na danym stanowisku (lub podane w ogłoszeniu)…………  Moje doświadczenie zawodowe w zakresie…………pozwała na wprowadzenie pewnych usprawnień w Państwa Przedsiębiorstwie………………………………………………………

III. Część trzecia dotyczy motywacji starania się właśnie o tę pracę. W tym miejscu należy podać szczególne zainteresowanie pracą i przedsiębiorstwem.

Przewiduję wykorzystanie moich kwalifikacji zawodowych……………….w Państwa Przedsiębiorstwie.

Praca w tym zawodzie odpowiada moim zainteresowaniom i jest zgodna z moimi kwalifikacjami………………………………………

 1. W czwartej części należy wyrazić chęć spotkania, uczestniczenia w dalszych etapach rekrutacji.

Chciałabym/chciałbym móc przekazać więcej informacji i spotkać się z Państwem osobiście
w dogodnym dla Państwa terminie.

Z poważaniem

czytelny podpis (imię i nazwisko)

 

Formularz aplikacyjny

Formularze aplikacyjne stają się coraz częściej stosowanym narzędziem w procesie rekrutacji. Rozwiązanie takie przynosi wymierne korzyści zarówno pracodawcy, jak również samemu kandydatowi. W błędzie jednak są Ci, którzy uważają, że wypełnienie formularza to prosta rzecz, łatwiejsza niż przygotowanie CV i listu motywacyjnego. W wielu firmach, zwłaszcza międzynarodowych, formularz aplikacyjny jest najpopularniejszą formą zdobywania informacji o kandydatach ubiegających się o pracę, a także skutecznym narzędziem ich wstępnej selekcji.

Formularz przekazuje firmie te informacje, które mają zasadnicze znaczenie dla danego stanowiska pracy. W CV i liście motywacyjnym to kandydat decyduje o tym, co uwypukli, a jakie elementy swojego wykształcenia czy doświadczenia całkowicie pominie. Tymczasem formularz, stworzony bezpośrednio na potrzeby firmy, narzuca pytania ważne z punktu widzenia pracodawcy.

Informacje, których dostarcza formularz, są ujednolicone, co daje pracodawcy szansę na efektywną i relatywnie szybką analizę oraz porównanie zgłoszeń, a następnie umożliwia, dokonanie selekcji kandydatów, którzy przejdą do dalszego etapu rekrutacji.

Aplikacje, przede wszystkim te on-line, znacznie skracają czas pracy osób zajmujących się rekrutacją w firmie, wpływają również na obniżenie kosztów związanych
z pozyskiwaniem nowych pracowników. Formularz on-line to korzyść również dla samego kandydata. Rozwiązanie takie zmniejsza koszty, które należy ponieść w przypadku składania ofert pisemnych (eliminuje wówczas opłaty związane z zakupem koperty, znaczka, teczki, wydrukiem, zrobieniem zdjęcia), jak również pozwala skupić się wyłącznie na merytorycznych aspektach aplikacji. Kandydat nie musi poświęcać swojego czasu i uwagi na działania nakierowane na „wyróżnianie się” poprzez szatę graficzną czy układ dokumentów — choć pewnie fakt, że formularz wymaga od nas wyłącznie konkretnych, merytorycznych informacji, nie dla wszystkich kandydatów jest pozytywną stroną takiego narzędzia.

 

Przed wypełnieniem formularza aplikacyjnego:

1) zapoznaj się dokładnie z instrukcją dotyczącą jego wypełnienia oraz  broszurą rekrutacyjną, jeśli firma taką posiada;

2) pamiętaj o estetyce! Jeśli masz taką możliwość, najpierw wypełnij formularz na próbę, a potem jak go przeczytasz i przemyślisz zamieść ostateczną wersję w internecie zgodnie z wyznaczonym planem.

3) zwróć uwagę na pytania zamknięte – nie popełnij błędu przy danych osobowych i uważnie wypełnij te pola/miejsca, które dotyczą wykształcenia, znajomości języków obcych, dyspozycyjności, to one tworzą Twój obraz – odpowiedniego kandydata do pracy;

4) dobrze przemyśl pytania otwarte, wymagające krótkiej kilkuzdaniowej odpowiedzi. Często nie są one pytaniami wprost. Badają cechy osobowościowe, takie jak np. kreatywność, zdolność logicznego myślenia, systematyczność, cechy przywódcze oraz predyspozycje do wykonywania danego zawodu. Podkreśl te fakty
z życiorysu, które przemawiają na Twoją korzyść.

5) wypełnij formularz w całości, bez pozostawiania pustych pól;

6) jeśli formularz jest dwujęzyczny, to lepiej wypełnij go w języku obcym;

7) dołącz zdjęcie, jeśli jest wymagane.

8) Pamiętaj o wypełnieniu wszystkich punktów/ rubryk w formularzu rekrutacyjnym i udzielaniu odpowiedzi adekwatnych do zadawanych pytań.

 

Zapraszamy także do zapoznania się z darmowymi materiałami udostępnionymi dla studentów WSUZ przez portal https://interviewme.pl/

1) Polskie CV pod lupą – analiza blisko 50 tys. dokumentów

2) CV bez doświadczenia

3) List Motywacyjny

 

 

Rozmowa kwalifikacyjna – porady dotyczące przygotowania się do kolejnych etapów rekrutacji

Rozmowa kwalifikacyjna albo z języka angielskiego interview jest następnym etapem w procesie rekrutacji w procesie selekcji kandydatów. Rozmowa rekrutacyjna oznacza, że Twoje CV spodobało się pracodawcy i chciałby z Tobą nawiązać bezpośredni kontakt w kwestii Twojej aplikacji się o zatrudnienie na tym stanowisku pracy. Osoba przeprowadzająca rozmowę- rekruter albo osobiście pracodawca- poprzez dobór odpowiednich pytań zdobywa informacje o kandydacie, weryfikuje jego doświadczenie zawodowe, przygotowanie merytoryczne, cechy osobowości i motywację do podjęcia pracy. Dla kandydata rozmowa rekrutacyjna stanowi okazję, aby dowiedzieć się więcej detali o firmie i stanowisku, o które się ubiega.

Zaproszenie Twojej osoby na rozmowę oznacza, że potencjalny pracodawca podjął decyzję o dalszym sprawdzeniu twoich predyspozycji na bezpośrednim spotkaniu. Możliwe też, że w dużym zakresie spełniasz zatem wymagania firmy wobec kandydatów na to wakujące stanowisko pracy. Podczas spotkania rekruter poszukuje informacje, potwierdzające Twoje przygotowanie do objęcie tego stanowiska pracy. Bądź pewien, że z pewnością nie jesteś jedyną osobą, z którą prowadzone są rozmowy. Warto zadbać o to, aby zrobić dobre wrażenie i zaprezentować się bardzo dobrze oraz w sposób pewny, przekonujący i wiarygodny omówić swoje doświadczenie zawodowe i zdobyte kwalifikacje.

O firmie:

Ważne jest przygotowanie merytoryczne do rozmowy kwalifikacyjnej. Warto bowiem uzyskać jak najwięcej informacji o firmie, która poszukuje osoby na wolne stanowisko. Warto odwiedzić stronę internetową pracodawcy, poznać jego działalności oraz dowiedzieć się, jaką ma pozycję na rynku. Warto również poczytać o ścieżce kariery i rozwoju w firmie, aby  być świadomym jakie masz możliwości rozwoju, awansu, czego możesz oczekiwać i czy to, co oferuje firma, pokrywa się z Twoimi oczekiwaniami wobec przyszłej pracy. Warto zwrócić uwagę na zakładki na stronie internetowej pracodawcy poświęcone rekrutacji takie „pracuj u nas”, „rekrutacja itp.”.

Warto usystematyzować wiedzę o swoim doświadczeniu, kwalifikacjach, szkoleniach, oraz odpowiedzieć sobie na pytanie dlaczego one będą przydatne na danym stanowisku. Część z tych informacji zawartych jest już w CV i w liście motywacyjnym. Warto się teraz zastanowić nad takimi zagadnieniami, jak: mocne i słabe strony, przeanalizowanie sukcesów, odniesionych na polu zawodowym, przypomnienie sobie sytuacji trudnych, problematycznych, które udało się z sukcesem rozwiązać.

Warto jest przeanalizować swoje wymagania stawiane kandydatom na dane stanowisko i zastanowić się, jakie wątpliwości mogą pojawić się u potencjalnego pracodawcy. Jeżeli nie spełnia się tych oczekiwań, warto zastanowić się, jakie inne aspekty doświadczenia mogą zrekompensować te braki Warto pamiętać, że znajomość języków innych niż angielski jest także mocno premiowana. Oczywiście naturalnym jest to, że CV jest CV nierówne- dokumenty aplikacyjne tworzone przez absolwentów i osób wchodzących na rynek pracy jest mniej rozbudowane i skromniejsze niż osób mających doświadczenie zawodowe. To nie znaczy, ze CV ma być krótkie. W przypadku skromnego doświadczenia zawodowego, warto pomyśleć o przydatnych szkoleniach i kursach, praktykach i  pracach wakacyjnych itp.

 

Zachowanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej decyduje o przejściu do kolejnych etapów rekrutacji.  Mimo to warto podejść do tej rozmowy zdecydowanie i pewnie, bowiem stres i niepewność siebie będzie oceniana negatywnie. Podczas rozmowy rekrutacyjnej są oceniane wiedza, kwalifikacje, ale także sposób, w jaki kandydat zaprezentuje się potencjalnemu pracodawcy. Warto poświęcić czas na odpowiednie przygotowanie się do rozmowy.

 

Pamiętaj – pierwsze wrażenie jest często decydujące i ma ważny wpływ na całokształt Twojej oceny u pracodawcy.
Wywarcie dobrego wrażenie ma ogromny wpływ na opinię osoby, z którą się spotykamy. Należy bezwzględnie przestrzegać punktualności; jeżeli wydarzyło się coś niespodziewanego, co uniemożliwia ci przybycie na spotkanie w umówionym terminie, koniecznie poinformuj o tym rozmówcę.  Należy także ściszyć albo wyłączyć telefon tak aby nie rozpraszał nas i naszego rozmówcy podczas rozmowy.

Na zadawane przez pracodawcę albo rekrutera pytania należy odpowiadać zwięźle i klarownie. Pamiętaj, że nie powinno się mówić zbyt długo i monotonnie – zbyt rozbudowane odpowiedzi mogą spowodować zatracenie sensu lub uwagi osoby, która Ciebie słucha. Warto samemu także zadawać pytania jak nie jesteśmy pewni, czy rozumiemy zadane pytanie.
Warto być aktywnym uczestnikiem rozmowy, wykazać zainteresowanie działalnością firmy oraz możliwościami rozwoju. Nie należy przerywać swojemu rozmówcy. Nie powinno się wstydzić zadać pytania dotyczące przyszłego stanowiska pracy, zakresu obowiązków, wynagrodzenia, jednakże nie powinno zaczynać się rozmowy o pracę od kwestii związanych z wynagrodzeniem z własnej inicjatywy.

 

Testy i zadania podczas rozmowy o pracę

Czasem pracodawcy stosują do oceny kandydata różnego rodzaju testy psychologiczne, związane z odegraniem symulacji lub wypełnieniem zadania związanego z  przykładową sytuacją, związaną z obowiązkami zawodowymi. Nie zawsze kandydat jest o tym uprzedzany. Niemniej testy te stanowią próbę zaprezentowania praktycznych umiejętności poprzez wykazanie jak by poradził sobie z przykładowym zadaniem na tym stanowisku pracy. Zadania te mogą także sprowadzać się do zaprezentowania obsługi danego oprogramowania jakiego znajomość wykazało się w CV albo też rozmowy w języku obcym jakiego znajomość zadeklarowaliśmy w CV. Dlatego też warto pisać wiarygodnie i nie wyolbrzymiać swoich umiejętności jak nie są takie w rzeczywistości. Pracodawca może wymagać od kandydata ukazania dyplomy ukończenia szkół, certyfikatów językowych, referencji od poprzednich pracodawców.

 

Pytania, których nie powinien zadawać pracodawca albo rekruter:

1) Pytania na temat macierzyństwa i planów rodzinnych – Czy planuje Pani dziecko?

2) Pytania dotyczące etniczności i religii – Z jakiego kraju pochodzą pana rodzice? Jakiego pan jest wyznania?

3) Pytania dotyczące polityki – Czy należy Pan do partii politycznej?
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej pracodawca nie ma prawa pytać o te i o wiele innych rzeczy. Jeśli pojawią się takie pytania, możesz odmówić odpowiedzi.

4) Pytania dotyczące orientacji seksualnej – Jakie są Pana/i preferencje seksualne? Czy jest Pan/i gejem albo lesbijką?

Kandydat powinien zostać zatrudniony na podstawie swoich kwalifikacji, umiejętności, wiedzę i doświadczenie Zadawanie powyższych pytań dotyczących prywatnych cech kandydata jak te wyżej wymienione jest niezgodne z prawem. Także niektóre dane osobowe, które posiadamy są objęte tajemnicą, bowiem kodeks pracy oznajmia, że pracodawca może wymagać tylko od kandydata podania następujących informacji: imienia i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

Zasady te został wprowadzone przez nowelizację Kodeksu Pracy, która to obowiązuje od 1 stycznia 2004 r.
Pracodawca może zadawać pytać kandydatowi kwestie związane ze stanowiskiem takie jak: doświadczenie zawodowe, umiejętności, kwalifikacje, osiągnięcia, motywy ubiegania się o pracę, dyspozycyjność kandydata. Mogą pojawić się pytania o zainteresowania w wolnym czasie i plany związane z rozwojem kariery zawodowej w przyszłości. Pytania te także pozwalają poznać charakter aplikującej osoby.

Kandydat nie powinien udzielać informacji o  sytuację materialną lub plany prywatne. Przykładem może być poruszanie przez pracodawcę lub rekrutera takich tematów jak założenie rodziny czy zamążpójście oraz macierzyństwo,. przeprowadzka do innego miasta, kupno nieruchomości, posiadanie kredytu lub zadłużenia. Pracodawca nie może pytać również o wykształcenie i kwalifikacje członków rodziny rodziców oraz podawania stanowiska, na jakich oni pracują. Są to bowiem pytania, które nie są związane z naszym doświadczeniem zawodowym kandydata, ale także mogą prowadzić do dyskryminacji. Jest to kwestia jasno i wyraźnie określona w polskim prawie. Pracodawca, który pyta o prywatne aspekty życia kandydata naraża się bowiem na odpowiedzialność karną.

 

Najczęstsze błędy ze strony pracownika, które dyskredytują jego osobę w oczach pracodawcy są następujące:

1) Brak przygotowania do rozmowy o pracę, nieznajomość stanowiska na które się aplikuje albo firmy reprezentowanej przez potencjalnego pracodawcę.
Nieznajomość podstawowych informacji o firmie i stanowisku jest oznaką niskiego zainteresowania i braku motywacji do pracy. W takim wypadku osoby z wyższą rezolutnością i motywacją do pracy będą miały zdecydowanie wyższe szanse na zatrudnienie.

2) Spóźnianie się na rozmowę o pracę, niepunktualność ze strony kandydata ubiegającego się o stanowisko pracy
Proszę pamiętać, że punktualność jest oznaką szacunku do pracownika. Warto wcześniej zaplanować trasę aby uniknąć korków na trasie i przede wszystkim, wyjść z domu z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Pamiętaj, że pracodawca lub też rekruter ma poświęcony określony czas na rozmowę z Tobą i nie zakłada spóźnienia. Dodatkowo, pierwsze wrażenie jest decydujące, więc lepiej być punktualnie lub przed czasem.

3) Przedstawianie obecnego pracodawcy w negatywnym świetle także nie jest wskazane. Może to zaważyć na obawach pracodawcy związanych z Twoim nieprzystosowaniem się do warunków w firmie. Narzekanie na złą atmosferę w pracy i zdradzanie negatywnych sytuacji wewnętrznych firmy także nie jest wskazane podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

4) Zbytnia roszczeniowość i rozwijanie tematu finansów
Często następują sytuacje kiedy kandydaci inicjują za wcześnie rozmowy o zarobkach, a negocjacje finansowe zaczynają się w momencie, gdy pracodawca jednoznacznie zaproponuje pracę. Pamiętaj, że Twoim faux pas może być skupienie się na wynagrodzeniu, bo może spowodować wrażenie, że jest Twoją główną motywacją do pracy. Nie powinno się także komentować poziomu ofertowanych zarobków i je krytykować.

5) Nieodpowiedni stosunek do rozmówcy oraz lekceważące i aroganckie zachowanie wobec niego
Zachowanie kandydata podczas rozmowy o pracę świadczy o podejściu do innych ludzi i poziomie kultury osobistej.

6) Nieodpowiedni ubiór nieadekwatny do ubieganego stanowiska i dresscode firmy, nieodpowiedni sposób zachowania
Pamiętaj, że każda firma posiada określony dresscode, czyli zasady ubierania się oraz kulturę korporacyjną określającą misję oraz wartości firmy. Nieodpowiedni strój odbierany jest jako ignorancja, brak szacunku i nieznajomość podstawowych zasad w biznesie. Bez względu na rodzaj oferowanej pracy powinno się założyć na rozmowę kwalifikacyjną strój wizytowy. Panowie powinni ubrać się w garnitur, panie zaś przywdziać garsonkę, sukienkę lub marynarkę i czarne spodnie. W przypadku wyboru spódnicy, warto pamiętać, że powinna mieć długość odrobinę powyżej kolan, koniecznie rajstopy lub pończochy (nawet latem) oraz pełne buty. Strój kandydatki nie powinien być zanadto skąpy, ramiona nie powinny być odsłonięte. Sam makijaż powinien być stonowany i nie może być zanadto wyzywający. Należy uważać, aby w stroju nie było jakiegoś „ dziwnego” elementu, który odwróci uwagę od osoby (biżuteria u pań, sygnety u panów)- warto również zakryć tatuaż albo kolczyki w ciele.

 

Ile będę zarabiać jako pielęgniarka?

Zawód pielęgniarki to jedna z najbardziej podstawowych profesji w służbie zdrowia. Zadania wykwalifikowanych pielęgniarek to dbanie o komfort i higienę pacjentów oraz udzielanie im wsparcia, przygotowanie i dezynfekcja sal operacyjnych i łóżek pacjentów oraz asystowanie lekarzom podczas zabiegów operacyjnych. Uwarunkowania prawne związane z wykonywaniem zawodu pielęgniarki reguluje ustawa z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej.   Kształcenie pielęgniarek od 2001 r. odbywa się na studiach wyższych. Na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej zostało przyznane prawo pielęgniarek do uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych. Zmiana ta wpłynęła także na wzrost prestiżu pielęgniarek i podniesienie poziomu ich wykształcenia, bowiem wcześniej pielęgniarki uzyskiwały kwalifikacje już po odbyciu kształcenia w liceum medycznym i jednocześnie wykształcenie średnie.  Kształcenie pielęgniarek odbywa się na trzech poziomach: studiów licencjackich I stopnia (tytuł zawodowy licencjat pielęgniarstwa), magisterskich II stopnia (tytuł zawodowy magister pielęgniarstwa) oraz doktorskich III stopnia (tytuł zawodowy doktor nauk o zdrowiu). Pielęgniarki i pielęgniarze są zobowiązani do ciągłego doszkalania się poprzez kursy specjalizacyjne, kończące się egzaminem państwowym, kwalifikacyjne, specjalistyczne i doszkalające. Aby uzyskać kwalifikacje do pełnienia zawodu pielęgniarki lub pielęgniarza należy spełnić szereg kryteriów. Studia pielęgniarstwo I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów i obejmują 4750 godzin zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Przyszły pracownik w tym zawodzie musi także spełniać łącznie następujące kryteria:a/ posiadać obywatelstwo polskie.b/ posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

c) odbyć wymagany staż podyplomowy.

d) posiadać dyplom ukończenia kierunku pielęgniarstwo polskiej uczelni wyższej lub równoważny dyplom zagraniczny.

e) nie posiadać zdrowotnych przeciwwskazań do pełnienia tego zawodu.

 

Zatrudnienie i bezrobocie w Polsce a zawód pielęgniarki 

W Polsce po 2010 r. obserwowany jest systematyczny spadek bezrobocia. Dla porównania, w 2015 r. stopa rejestrowanego bezrobocia wyniosła 9,7%, zaś w 2020 r. tylko 5,2%. Najnowszych informacji na temat stanu zatrudnienia pielęgniarek dostarcza raport pt. „Rozwój kompetencji pielęgniarskich”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Wynika z niego, że ponad 80% pielęgniarek jest zatrudnionych na zasadzie umowy o pracę. Nieco niższy wskaźnik zatrudnienia na umowę o pracę występuje w sektorze w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej w placówkach ochrony zdrowia. W sektorze tym pielęgniarki pracujące na umowie o pracę stanowią 59% całości. Około 40% pielęgniarek jest zatrudnionych na zasadzie umowy zlecenie.

Problematykę zatrudnienia i bezrobocia wśród pielęgniarek i pielęgniarzy, będących absolwentami Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych w Pińczowie podejmuje także Ogólnopolski System Badania Ekonomicznych Losów Absolwentów. Statystyki pozyskiwane za pośrednictwem badania z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i systemu POLON. Z badania wynika, że wynagrodzenie absolwentów WSUZ z roku na roku systematycznie rośnie, zaś absolwenci WSUZ trzech roczników zarabiają więcej niż absolwenci kierunku po innych uczelniach medycznych. W statystykach widoczny jest znaczny wynagrodzeń absolwentów WSUZ- z 2723,71 zł brutto w 2015 do 3884  zł brutto w 2018 r.  Jest to wzrost o ponad 25%.

Średni czas poszukiwania pracy wśród absolwentów pielęgniarstwa z lat 2015,2017, 2018 wynosi do 1 miesiąca. W ciągu ¾ roku od uzyskania dyplomu wszyscy studenci uzyskują zatrudnienie. Zauważalna jest tendencja, że wśród osób posiadających doświadczenie zawodowe przed uzyskaniem dyplomu średni czas poszukiwania pracy jest niższy niż wśród osób, którego nie wykazały się doświadczeniem zawodowym przed uzyskaniem dyplomu. Badanie absolwentów z trzech roczników wskazało również, że udział miesięcy przepracowanych wyniósł około 9/10.  Najpowszechniejszą formą zatrudnienia absolwentów WSUZ umowa o pracę (powyżej 4/5 osób badanych), zaś udział osób samozatrudnionych wynosi poniżej 1/5.

 

Zapotrzebowanie na zawód pielęgniarki

W obliczu procesu starzenia się społeczeństwa oraz obłożenia szpitali z uwagi na pandemię Covid-19, pielęgniarstwo stało się zawodem, na które występuje duże zapotrzebowanie na rynku. Badanie Barometr Zawodów z 2021 r., opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii wymienia pielęgniarstwo jako 1 z 4 najbardziej deficytowych zawodów w Polsce. W stosunku do roku poprzedniego wzrost zapotrzebowania na usługi pielęgniarskie wzrósł w połowie polskich województw. W Polsce zarejestrowanych jest 343 003 pielęgniarek (stan na 31-12-2020, raport ukazuje się raz do roku). Dane zebrane przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych ukazują także problem wzrostu średniego wieku pielęgniarek. Średnia wieku pielęgniarek w 2020 r. wynosi 53,16 lat, zaś dla porównania 2015 r. 50,13 lat. Problem ten ukazuje także raport „Rozwój kompetencji pielęgniarskich” z 2020 r, z którego to wynika, że największy udział pielęgniarek- prawie 1/3- to osoby w wieku 50-59 lat. Drugą najliczniej reprezentowaną grupą są pielęgniarki w wieku 40-49 lat- nieco ponad ¼ wszystkich pielęgniarek. Jednocześnie odsetek młodych pielęgniarek (do 39 lat) wynosi jedynie 13%. Z uwagi na następujący proces starzenia się kadry pielęgniarskiej, ważne jest zasilenie jej młodymi osobami po ukończonych studiach wyższych.

 

Wynagrodzenia pielęgniarek 

Główny Urząd Statystyczny podał, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2020 r. wyniosło 5167,47 zł. Zarobki pielęgniarek zależą od regulacji państwowych (w przypadku sektora publicznego), stażu pracy oraz rodzaju specjalizacji. Zgodnie z danymi GUS, mediana zarobków pielęgniarek wynosi 3960 zł brutto. Najlepiej opłacaną specjalizacją pielęgniarską jest anestozjologiczna oraz zabiegowa- średnie zarobki w przypadku tych specjalizacji wynoszą około 4800 zł brutto. W sektorze publicznym średnie wynagrodzenie pielęgniarek wynosiło 5426,21 zł, zaś prywatnym- 4824,81 zł.

Płaca minimalna w służbie zdrowia wynosi 2600 zł brutto, zaś stawka godzinowa 17 zł. Wynagrodzenie zasadnicze w pielęgniarstwie w 2020 r. było zależne od uzyskanych kwalifikacji zawodowych (tzw. współczynnik pracy). Zasadnicze wynagrodzenie za okres od lipca 2019 do czerwca 2020 pielęgniarki z tytułem zawodowym magistra (grupa 7, współczynnik pracy 1,05) wyniosło 4410 zł brutto, dla pielęgniarki która uzyska tytuł zawodowy licencjata (grupa 8, współczynnik pracy 0,73) – 3066 zł brutto, zaś dla pielęgniarki nie posiadającej tytułu specjalisty pielęgniarstwa (grupa 9, współczynnik pracy 0,64)- 2688 zł brutto. Ważnym uregulowaniem kwestii zarobków pielęgniarek jest podniesienie wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych o co najmniej 20% kwoty stanowiącej różnicę między najniższym wynagrodzeniem zasadniczym w gospodarce narodowej a wynagrodzeniem zasadniczym pielęgniarek.  Zgodnie z nim, płaca minimalna pielęgniarek z grupy 7 będzie wynosić 5425 zł, grupy 3772 zł, zaś grupy 9 3307,18 zł.

 

Baza ogłoszeń praktyki zawodowe i oferty pracy

 Korzystanie z usług Biura Karier jest nieodpłatne. Możemy umieścić Państwa ogłoszenie o pracę lub staż i promować je wśród naszych studentów. W zamian za to uprzejmie prosimy o informację zwrotną o zatrudnionych za naszym pośrednictwem osobach, studentach i absolwentach, w celu monitorowania efektów pracy biura oraz ustawicznego podnoszenia poziomu i jakości świadczonych przez nas usług. Równocześnie pragniemy zapewnić, że przekazane przez Państwa informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do celów wewnętrznych biura oraz do opracowania zbiorczych zestawień statystycznych. Aby dodać ofertę pracy prosimy wypełnić poniższy formularz lub przesłać ofertę w pliku pdf na adres biuro.karier@wsuz.pl.

Oferta zostanie przesłana drogą mailową do osób zarejestrowanych w naszej bazie oraz zamieszczona na stronie www w zakładce Baza ogłoszeń praktyki zawodowe i oferty pracy. Uprzejmie prosimy o podanie w ofercie pełnej nazwy firmy, adresu i telefonu kontaktowego oraz daty ważności ogłoszenia (jeżeli informacja o nazwie, adresie lub numerze telefonu skierowana jest jedynie do pracowników biura prosimy o stosowną informację). W przypadku braku informacji o terminie ważności ogłoszenia, oferta zostanie usunięta po miesiącu od daty jej opublikowania.

 

Procedura umieszczania ogłoszeń z ofertami pracy dla studentów WSUZ przesłanych na e-mail Biura Karier uczelni

 1. Oferty zostają  analizowane pod względem profilu kształcenia oraz atrakcyjności dla studentów jako potencjalnych pracowników.
 2. Oferty zostają wydrukowane i umieszczane na tablicy ogłoszeń Biura karier uczelni oraz publikowane na stronie internetowej WSUZ w zakładce poświęconej Biura Karier.

 

Co powinna zawierać oferta:

 

a) formę zatrudnienia:

praca stała

praca dorywcza,

staż,

praktyka,

wolontariat

 

b) Informacja o przedsiębiorstwie:

Nazwa przedsiębiorstwa:

Ulica:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Tel. komórkowy:

Tel. stacjonarny:

e-mail:

Strona www:

Profil przedsiębiorstwa:

 

c) Informacja o wakującym stanowisku pracy / stażu:

Stanowisko:

Opis oferty:

Wymagania:

Zakres obowiązków:

Rodzaj umowy:

Liczba wakatów:

Osoba do kontaktu:

Oferta ważna do: