MISJA I STRATEGIA

MISJA  I STRATEGIA ROZWOJU

WYŻSZEJ SZKOŁY UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH

W PIŃCZOWIE NA LATA 2015 - 2020

 

MISJA UCZELNI

 

Misją  Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych jest:

 •  kształcenie studentów na miarę potrzeb gospodarki opartej na wiedzy wyposażonych w głęboką wiedzę teoretyczną i szeroki zestaw umiejętności praktycznych  zdolnych do efektywnego konkurowania na rynku pracy,

 • prowadzenie działań dla dobra środowiska lokalnego i regionalnego.,

 • krzewienie wśród Pracowników Uczelni  poczucia odpowiedzialności za wysoką jakość kształcenia,

 • propagowanie wśród studentów  zasad ochrony własności intelektualnej oraz Kodeks etyki studenta,

 • budowanie harmonijnej społeczności akademickiej, która  przestrzega  zasad współżycia społecznego, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz praw pracowniczych.

 • dbałość, aby  absolwenci mieli szerokie horyzonty i wysokie kompetencje zawodowe oraz  społeczne, poczuwali się do odpowiedzialności za dobro wspólne oraz uniwersalne wartości. 

 • aktywizację organizacyjnej i naukowej działalności studentów  w Samorządzie Studenckim i w kołach naukowych,

 • optymalizację posiadanego kapitału ludzkiego oraz prowadzenie spójnej polityki kadrowej,

 • zacieśnianie  współpracy ze środowiskiem pracodawców.

 

                           

STRATEGIA ROZWOJU UCZELNI

 

Przez strategię rozumie się cele edukacyjne, naukowe, organizacyjne w odniesieniu do otoczenia lokalnego, regionalnego, ogólnopolskiego i międzynarodowego, których realizacja służy rozwojowi Uczelni oraz tworzeniu jej wizerunku.

Strategia w swej pięcioletniej perspektywie obejmuje cele i sposoby osiągania tych celów, w zmieniających się uwarunkowaniach demograficznych, gospodarczych, społecznych oraz legislacyjnych.

Strategię realizują władze Uczelni, jednostki organizacyjne Uczelni oraz cała społeczność akademicka. Uczelnia liczy na wsparcie ze strony lokalnych partnerów społecznych, administracji samorządowej, pracodawców i organizacji pozarządowych.

Strategia jest realizowana ze środków własnych oraz środków zewnętrznych, zarówno publicznych jak i prywatnych.

W dalszym okresie funkcjonowania Uczelni planowane jest uruchamianie nowych kierunków studiów pierwszego stopnia. 

Zbieżnych z misją i strategią rozwoju Uczelni.

 

Cele

W Uczelni przyjmuje się następujące cele:

 1. cele edukacyjne - stworzenie atrakcyjnej oferty dla wszystkich poziomów kształcenia i jej aktualizowanie w porozumieniu z przedstawicielami środowiska pracodawców stosownie do potrzeb zmieniającego się rynku pracy;  zagwarantowanie wysokiej jakości procesu dydaktycznego dzięki konsekwentnemu stosowaniu Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia,

 2. cele naukowo - badawcze – okresowa ocena pracy naukowej, polityka wspierania rozwoju kadry dydaktycznej, powiększanie zasobów bibliotecznych, rozwój działalności wydawnictwa uczelnianego,

 3. cele organizacyjne -  aktywizacja organizacyjna pracowników (organizowanie konferencji, udział w pracach różnych komisji, rad wydziałowych, opieka nad kołami naukowymi oraz uzdolnionymi studentami).

 

Odniesienie celów do otoczenia:

 1. otoczenie regionalne – współpraca w zakresie życia społecznego i kulturalnego z władzami województwa,  miast i powiatów ościennych,  z placówkami ochrony zdrowia; utrzymanie i wzmacnianie pozycji Uczelni

 2. otoczenie ogólnopolskie – poszerzenie obszaru rekrutacji poza region, utrzymanie i wzmacnianie pozycji Uczelni wśród uczelni  niepublicznych w Polsce

 3. otoczenie międzynarodowe – pogłębianie współpracy z europejskimi instytucjami edukacyjnymi, promowanie studenckiej wymiany akademickiej, przygotowanie studentów do pracy w krajach UE.

 

Sposoby osiągania zamierzonych celów:

 1. działania na rzecz jakości kształcenia – stałe doskonalenie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia;

 2. rozwój i rozbudowa bady dydaktycznej, pozyskanie nowego budynku na siedzibę uczelni i prowadzenie działalności dydaktycznej

 3. wzmacnianie więzi z absolwentami uczelni poprzez monitorowanie ich karier zawodowych, promocję osiągnięć i sukcesów oraz współpracę i organizację spotkań;

 4. wspieranie przez Biuro Karier WSUZ działań dotyczących poszukiwania pracy przez studentów i absolwentów;

 5. informatyzację procesu kształcenia i obsługi studenta;

 6. nadanie priorytetu w kształceniu umiejętnościom kluczowym takich jak: komunikacja interpersonalna, komunikacja językowa, praca w zespole, mobilność, radzenie sobie w sytuacjach problemowych, przedsiębiorczość, kompetencje interpersonalne, postawa obywatelska, świadomość kulturowa, kreatywność;

 7. poszerzenie oferty o nowe specjalności i kierunki studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia;

 8. wzbogacanie oferty studiów, kursów, szkoleń w tym finansowanych ze środków europejskich;

 9. udział młodzieży ponadgimnazjalnej w wykładach, konferencjach i spotkaniach organizowanych w Uczelni, powadzonych przez pracowników WSUZ i zaproszonych gości;

 10. systematyczne uzupełnianie zasobów biblioteki o publikacje tradycyjne i elektroniczne przydatne w realizacji programu kształcenia zgodnie z zapotrzebowaniem pracowników i studentów;

 11. rozwój oferty edukacyjnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, absolwentów szkół wyższych, osób realizujących zasadę kształcenia ustawicznego ( podyplomowe studia doskonalące, podyplomowe studia kwalifikacyjne, kursy, szkolenia);

 12. aktywizacja działań samorządu studenckiego, wydawanie czasopisma studenckiego;

 13. rozwój działalności kół naukowych i stowarzyszeń studenckich;

 14. włączanie najzdolniejszych studentów do udziału w konferencjach organizowanych przez Uczelnię;

 15. aktywny udział studentów w życiu Uczelni, w tym udział w posiedzeniach Senatu i Rad Wydziałów;

 16. premiowanie aktywnych postaw organizacyjnych pracowników i studentów;

 17. propagowanie wolontariatu;

 18. organizowanie warsztatów i szkoleń dla studentów z zakresu relacji interpersonalnych.

© 2020 BY WSUZ

Rekrutacja: tel. 41 357 67 50

tel. kom. 734 805 261

Materiały umieszczone w tej witrynie podlegają ochronie wynikającej z przepisów prawa autorskiego. Materiały można kopiować, oraz sporządzać ich wydruk wyłącznie dla użytku prywatnego, dla celów niekomercyjnych. W przypadku skopiowania tych materiałów w części lub całości należy podać źródło pochodzenia oraz nazwiska autorów.