PRAKTYKI ZAWODOWE


Studenci Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych

w Pińczowie mają zagwarantowaną możliwość realizacji przewidzianych programem nauczania praktyk zawodowych oraz zajęć praktycznych w renomowanych placówkach medycznych naszego regionu.

Praktyka zawodowa realizowana jest we własnym zakresie przez Studenta. Placówki, w których realizowane są praktyki zawodowe, w zależności od preferencji studentów zlokalizowane mogą być na terenie całego kraju.

 

Zajęcia praktyczne realizowane są od pierwszego semestru, natomiast praktyki zawodowe od trzeciego semestru.

 

Koordynatorem zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych

dla studentów Wydziału pielęgniarstwa jest mgr Jadwiga Makuch.

 

 

Kształtowanie umiejętności praktycznych w warunkach naturalnych jest poprzedzone kształtowaniem tych umiejętności w warunkach symulowanych –

w pracowniach umiejętności pielęgniarskich.

 

Kształcenie praktyczne odbywa się w przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego. Miejscem kształcenia praktycznego – zajęć praktycznych i praktyk zawodowych – są oddziały: internistyczne, chirurgiczne, pediatryczne, neurologiczne, psychiatryczne, medycyny ratunkowej, intensywnej terapii, opieki długoterminowej, położnicze i ginekologiczne w wieloprofilowych szpitalach

o zasięgu regionalnym, w ośrodkach pielęgniarskiej opieki środowiskowej.

Nadzór merytoryczny nad zajęciami praktycznymi sprawuje nauczyciel akademicki, nadzór organizacyjny sprawuje Koordynator zajęć praktycznych

i praktyk zawodowych.

Praktyki zawodowe są realizowane pod kierunkiem osoby prowadzącej praktykę (pielęgniarki) lub pracownika danego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Nadzór nad realizacją zajęć praktycznych i praktyk zawodowych sprawuje Koordynator praktyk. Praktyka zawodowa realizowana jest w oparciu o umowę zawartą między szkołą wybranym podmiotem leczniczym. Koszty związane

z odbywaniem praktyk zawodowych ponosi Student. Harmonogram praktyk ustala Koordynator praktyk w oparciu o kalendarz roku akademickiego.

 

W trakcie kształcenia praktycznego – zajęć praktycznych i praktyk zawodowych – w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej i opieki specjalistycznej student studiów pierwszego stopnia nabywa umiejętności obejmujące:

 • samodzielne wykonywanie zawodu zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego i zindywidualizowanego podejścia do pacjenta, z poszanowaniem i respektowaniem jego praw,

 • rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta,

 • promowanie zdrowia i edukacji zdrowotnej jednostki i grupy społecznej,

 • rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych pacjenta,

 • planowanie i sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem,

 • samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz wykonywanie medycznych czynności ratunkowych,

 • podejmowanie współpracy z członkami zespołu terapeutycznego w procesie zapobiegania, diagnozowania, terapii, rehabilitacji i pielęgnowania,

 • samodzielne orzekanie o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych,

 • organizowanie środowiska opieki szpitalnej i domowej,

 • organizowanie i planowanie pracy na własnym stanowisku pracy,

 • przygotowanie pacjenta do samoopieki oraz opiekuna do sprawowania opieki nad pacjentem.

 

KONTAKT

 

mgr Jadwiga Makuch

Dział Planowania Praktyk Zawodowych

Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych

Ul. Żwirki i Wigury 40, 28-400 Pińczów

Tel. 41 357 67 50

Godziny przyjęć studentów:

 

 • piątek - od 14.00 do 16.00

 • sobota - od 10.00 do 13.00

Wykaz instytucji w jakich Uczelnia realizuje kształcenie praktyczne Studentów

 • Zakład Opiekuńczo – Leczniczy – Rehabilitacja Ambulatoryjna w Kurozwękach

ul. Kościelna 4, 28-200 Staszów

 • Specjalistyczny Szpital im. Dr Józefa Babińskiego SPZOZ Kraków

ul. Dr Józefa Babińskiego 29, 30-393 Kraków

 

 • Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce

 

 • Sanatorium „Włókniarz”

ul. Rokosza 1, 28-100 Busko – Zdrój

 

 • Gminny Ośrodek Zdrowia w Kijach

Kije 20, 28-404 Kije

 

 • Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Złotej

Złota 110, 28-425 Złota

 

 • Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. W. Buszkowskiego w Kielcach

ul. Langiewicza 22, 25-381 Kielce

 

 • Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice

 

 • Powiatowy Szpital w Chmielniku

ul. Kielecka 1-3, 26-020 Chmielnik

 • Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej

ul. Partyzantów 12, 28-500 Kazimierza Wielka

 

 • Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37, 31-202 Kraków

 

 • Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

 

 • Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Oś. Na Skarpie 66, 31- 913 Kraków

 

 • Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera

Oś. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków

 

 • Wojewódzki Szpital im. Zofii Zamoyskich Tarnowskiej

ul. Szpitalna 1, 39-400 Tarnobrzeg

 

 • Kliniken Beelitz GMBH, Paracelsusring 6a, 14547 Beelitz- Heilstätten

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

 • Sprawozdanie z przebiegu zajęć praktycznych/praktyk zawodowych <<POBIERZ>>

 • Arkusz oceny studenta na praktyki zawodowe <<POBIERZ>>

 • Arkusz oceny studenta na zajęcia praktyczne<<POBIERZ>>

 • Karta szkolenia wstępnego BHP <<POBIERZ>>

 • Umowa współpracy ze szpitalem - praktyka zawodowa  <<POBIERZ>>

© 2020 BY WSUZ

Rekrutacja: tel. 41 357 67 50

tel. kom. 734 805 261

Materiały umieszczone w tej witrynie podlegają ochronie wynikającej z przepisów prawa autorskiego. Materiały można kopiować, oraz sporządzać ich wydruk wyłącznie dla użytku prywatnego, dla celów niekomercyjnych. W przypadku skopiowania tych materiałów w części lub całości należy podać źródło pochodzenia oraz nazwiska autorów.