ZESZYTY NAUKOWE

Zeszyty Naukowe zostały zarejestrowane w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczone symbolem: ISSN  2657-4039  <<ZOBACZ>>

Serdecznie zapraszamy do lektury pierwszego numeru Zeszytów Naukowych: <<Nr 1/2018>>, <<Nr 1/2019>>

Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych w Pińczowie rozpoczęła redagowanie kolejnego wydania Zeszytów Naukowych w przekroju tematycznym: edukacja, medycyna i społeczeństwo. Oznacza to kontynuowanie dotychczasowej jego formuły i zainteresowanie głównymi problemami, zjawiskami i tendencjami dotyczącymi przedmiotów nauczania: nauk podstawowych, społecznych i w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Podejmowane będą zagadnienia nawiązujące do poszczególnych dziedzin nauk medycznych, w tym socjologii medycyny i pielęgniarstwa oraz niepełnosprawności i rehabilitacji. Oznaczać to będzie zainteresowanie:

  • kompleksową analizą społeczeństwa i poszczególnych środowisk, zbiorowości i grup społecznych wymagających opieki zdrowotnej oraz właściwych organizacji i instytucji, przez pryzmat zróżnicowanych podejść badawczych i edukacyjnych;

  • rzetelny opis najważniejszych elementów wiedzy o rzeczywistości, obejmującej zdrowie, chorobę i medycynę;

  • refleksję dotyczącą relacji: socjologia i inne nauki społeczne – zarządzanie w pielęgniarstwie i stosowania wiedzy z tych dziedziny w życiu społeczno-zawodowym, wymagającej ujmowania człowieka jako istoty biologicznej i społecznej oraz znaczenia tego faktu dla służby zdrowia.

Wydaje się, że obecnie, w czasach globalizacji, starzejącego się społeczeństwa i rozwoju chorób cywilizacyjnych, konieczne są rozważania z perspektywy poszczególnych subdyscyplin nauk medycznych, głównie ze względów poznawczych. Głównym zadaniem czasopism tego rodzaju jest bowiem wyjaśnianie wpływu stosunków społecznych na zjawiska zdrowia i choroby, kreowanie kompetencji i umiejętności diagnozowania i rozwiązywania konkretnych problemów w powyższym tym obszarze oraz upowszechniania wiedzy dotyczącej metod modelowania rzeczywistości z perspektywy systemu ochrony zdrowia i polityki społeczno-zdrowotnej, a ściślej pomocy społecznej. Jest to istotny warunek kształtowania umiejętności interpretacji nierówności społecznych i ekonomicznych, dyskryminacji oraz roli i znaczenia podmiotowości człowieka.

Dobrze wykształcony absolwent pielęgniarstwa powinien umieć analizować problemy zdrowotne, ekonomiczne, socjologiczne i cywilizacyjne stosując narzędzia poznawcze właściwe dla przedstawicieli wielu dyscyplin i przedmiotów nauczania: m.in. humanistów i medyków, tj. z uwzględnieniem sytuacji społeczno-kulturowej. Inaczej mówiąc, publicystyka na ten temat może wyjaśniać działania w określonych sytuacjach społeczno-zdrowotnych przez pokazanie tego, jak ludzie w nich uczestniczący widzą i interpretują otaczający ich świat. Oznacza to rozumienie społeczeństwa na podstawie wiedzy i umiejętności jej zastosowania w warunkach przestrzegania rygorów metodologicznych, tj. efektywnych narzędzi analizowania relacji socjo-społeczno-zdrowotnych, preferencji pacjentów i zdolności do respektowania motywacji konsumentów opieki zdrowotnej, wiedzy o gromadzeniu i analizie statystycznej oraz korzystania z danych jakościowych.

Podstawą ramowej koncepcji merytorycznej i formuły programowej kwartalnika będą więc również stale doskonalone karty poszczególnych przedmiotów oraz założeń i procedur metodologicznych dotyczących zasad przygotowywania prac dyplomowych. Dokumenty powyższe zostaną poddane kompleksowej analizie i także zostaną wykorzystane podczas opracowywania planu publicystyki. W ten sposób czasopismo stawać się będzie autentycznym i podstawowym forum myśli naukowo-badawczej i wymiany doświadczeń WSUZ integrującego poszczególne środowiska medyczne, naukowe i akademickie oraz studentów, szczególnie zaś środowisko pielęgniarskie - kadrę dydaktyczną i studencką, której dorobek empiryczny i praktyczny, a zwłaszcza najbardziej cenne prace licencjackie będą zamieszczane na jego łamach.

Po przyjęciu informacji przez Senat WSUZ o wznowieniu wydawania Zeszytów Naukowych oraz niezbędnych konsultacjach i czynnościach przygotowawczych podjęto decyzję o strukturze organizacyjnej organów redakcyjnych oraz ich składów osobowych.

Redakcyjna Rada Naukowa: przewodniczący Stefan J. Pastuszka i członkowie - Grzegorz Pastuszka, Teresa Woźniakowska-Gęsicka, Maciej Szymański,  Bogumiła Kowalczyk - Sroka i Andrzej Kwiatkowski.

Kolegium Redakcyjne: redaktor naczelny Edward Przychodaj i członkowie -  Krzysztof Kopczyński, Jadwiga Makuch, Barbara Korczak, Jadwiga Trela-Lech, Jadwiga Zawarczyńska, Ewa Sarna (sekretarz redakcji) i Justyna Marta Przychodaj (redakcja języka angielskiego).

© 2020 BY WSUZ

Rekrutacja: tel. 41 357 67 50

tel. kom. 734 805 261

Materiały umieszczone w tej witrynie podlegają ochronie wynikającej z przepisów prawa autorskiego. Materiały można kopiować, oraz sporządzać ich wydruk wyłącznie dla użytku prywatnego, dla celów niekomercyjnych. W przypadku skopiowania tych materiałów w części lub całości należy podać źródło pochodzenia oraz nazwiska autorów.